Library
Leidinys: Darnaus vystymosi tikslai 2017
Category:Sustainable development goals
Publication type:Readings
Target group:Kids
Download file
DVT 2017_1.pdf
Darnaus vystymosi tikslai (DVT) yra konkretus planas, kurį sudaro 17 tikslų, 169 uždavinių ir 230 pirminių rodiklių. Lietuva kartu su kitomis pasaulio šalimis įsipareigojo siekti DVT įgyvendinimo pagal konkrečius jai pritaikomus kiekvienos srities rodiklius.

DVT grindžiami trim pagrindiniais tvarios plėtros aspektais – aplinkos, socialiniu ir ekonominiu. Visi tikslai yra tarpusavyje glaudžiai susiję ir apima įvairias gyvenimo sritis: skurdą, maisto saugą, sveikatą, tvarų vartojimą ir gamybą, ekonomikos augimą, užimtumą, infrastruktūrą, tvarų gamtinių išteklių valdymą, kovą su klimato kaita,lyčių lygybę, taikią ir įtraukią visuomenę, partnerystes siekiant gerbūvio.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!