Library
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos vertinimas ir stebėsena: skirtingų ekosistemos dalyvių perspektyvos
Category:Development aid in Lithuania
Publication type:Readings
Target group:Adults
Download file
VB_vertinimas ir stebėsena 23 09.pdf
Svarbus pastarojo meto pokytis Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikoje – tai Lietuvos įstojimas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komitetą (EBPO PVK), kuris formuoja tarptautinius vystomojo bendradarbiavimo standartus ir skatina dalijimąsi patirtimi. Remiantis 2022 m. kovo 10 d. Lietuvos išreikštu susidomėjimu tapti komiteto nare, EBPO PVK 2022 m. pateikė ataskaitą „Lietuvos pasirengimas stoti į PVK“, kuriame kaip vienas iš aktualiausių aspektų buvo paminėtas Lietuvos įsipareigojimas stiprinti savo vystomojo bendradarbiavimo politikos vertinimo ir stebėsenos mechanizmus.

Atsižvelgdami į EPBO PVK vertinimo išvadas ir norėdami prisidėti prie prasidėsiančių diskusijų dėl tinkamiausio VB vertinimo ir stebėsenos mechanizmo Lietuvai, šiuo tyrimu siekiame atskleisti, kokią prasmę bei pokyčius Lietuvos VB stebėsenoje patys VB ekosistemos dalyviai laiko reikalingais. Bendradarbiavimas su VB ekosistemos dalyviais kuriant VB politikos stebėsenos ir vertinimo modelį yra svarbus norint užtikrinti vertinimo proceso atskaitomybę ir skaidrumą, o kartu tai galėtų padidinti patikimumą ir pasitikėjimą politikos įgyvendinimu. VB ekosistemos dalyviai turi galimybę pateikti savo perspektyvas ir įžvalgas, paremtas skirtingomis žiniomis ir patirtimi. Tokiu būdu galima užtikrinti, kad vertinimo modelyje būtų atsižvelgta į veiksnius, darančius poveikį vystomajam bendradarbiavimui, o tai padėtų aiškiau suprasti VB politikos rezultatus ir poveikį.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!