Biblioteka
Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas
Kategorija:Darnaus vystymosi tikslai
Publikacijos tipas:Skaitiniai
Tikslinė auditorija:Vaikai
Download file
1396098683_2012_vaiku_linija_antidiskriminacijos_ir_toleranijos_ugdymas_1.pdf
Metodinis leidinys gvildenantis su patyčiomis ir tolerancija susijusias temas. Pateikiama glausta teorija ir praktinės užduotis, skirtos ugdyti pagarbą žmogui, užtikrinti teisės aktų, nustatančių nediskriminavimo ir lygių galimybių principą, nuostatų įgyvendinimą, didinti teisinį sąmoningumą, tarpusavio supratimą ir toleranciją lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.
Atgal į Biblioteką
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!