Biblioteka
Išvalyti
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos vertinimas ir stebėsena: skirtingų ekosistemos dalyvių perspektyvos
Svarbus pastarojo meto pokytis Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikoje – tai Lietuvos įstojimas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komitetą (EBPO PVK), kuris formuoja tarptautinius vystomojo bendradarbiavimo standartus ir skatina dalijimąsi patirtimi. Remiantis 2022 m. kovo 10 d. Lietuvos išreikštu susidomėjimu tapti komiteto nare, EBPO PVK 2022 m. pateikė ataskaitą „Lietuvos pasirengimas stoti į PVK“, kuriame kaip vienas iš aktualiausių aspektų buvo paminėtas Lietuvos įsipareigojimas stiprinti savo vystomojo bendradarbiavimo politikos vertinimo ir stebėsenos mechanizmus. Atsižvelgdami į EPBO PVK vertinimo išvadas ir norėdami prisidėti prie prasidėsiančių diskusijų dėl tinkamiausio VB vertinimo ir stebėsenos mechanizmo Lietuvai, šiuo tyrimu siekiame atskleisti, kokią prasmę bei pokyčius Lietuvos VB stebėsenoje patys VB ekosistemos dalyviai laiko reikalingais. Bendradarbiavimas su VB ekosistemos dalyviais kuriant VB politikos stebėsenos ir vertinimo modelį yra svarbus norint užtikrinti vertinimo proceso atskaitomybę ir skaidrumą, o kartu tai galėtų padidinti patikimumą ir pasitikėjimą politikos įgyvendinimu. VB ekosistemos dalyviai turi galimybę pateikti savo perspektyvas ir įžvalgas, paremtas skirtingomis žiniomis ir patirtimi. Tokiu būdu galima užtikrinti, kad vertinimo modelyje būtų atsižvelgta į veiksnius, darančius poveikį vystomajam bendradarbiavimui, o tai padėtų aiškiau suprasti VB politikos rezultatus ir poveikį.
Vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos VB
Academic paper | Overcoming the Barriers to Multilingualism: Challenges for Teachers in Sub-Saharan Africa in teaching students who do not have their home language as language of instruction
Šiame tyrime daugiausia dėmesio skiriama iššūkiams, su kuriais susiduria mokytojai Afrikoje į pietus nuo Sacharos, mokydami mokinius, kurių gimtoji kalba skiriasi nuo dėstomosios kalbos. Regionas yra įvairus kalbų požiūriu, jame kalbama daugiau nei 2000 kalbų, o kolonializmas turėjo įtakos kalbos politikai ir švietimo sistemoms. Daugelis šalių paveldėjo Europos kalbas kaip oficialias mokymo kalbas, todėl daugiakalbiams mokiniams ir mokytojams kyla sunkumų. Kalbų politika įvairiose šalyse skiriasi, daugelis naudoja Europos kalbas kaip mokymo kalbas mokyklose. Šiuo tiriamuoju darbu siekiama prisidėti prie informuotumo, nagrinėjant iššūkių, su kuriais susiduria Užsachario Afrikos mokytojai, mokydami daugiakalbėje aplinkoje, mastą ir pobūdį. Autorius: Giedrė Biržytė, Vilniaus universitetas.
Naujienlaiškis #19 Nekontaktuoti žmonės
Ta pati istorija kartojasi skirtinguose žemynuose, kad ir kaip jie būtų nutolę vienas nuo kito: jie gyvena miške, kaip tūkstančius metų gyveno jų protėviai, ir juo rūpinasi. Jiems nereikia prekybos centrų, išmaniųjų telefonų ar kitų vadinamosios „civilizacijos“ vadinamųjų „pasiekimų“. Miškas jiems yra ir maistas, ir vaistas, ir svarbiausia – namai, tapatybės dalis. Jie – tai miško žmonės, dažniausiai atogrąžų miškuose gyvenančios gentys. Kai kurios jų niekada nėra turėję kontakto su išoriniu pasauliu, t. y. mumis. O tiems žmonėms, kurie su mumis visgi susiduria, šis kontaktas dažnai atneša smurtą, ligas ir mirtį. Šios istorijos tęsinys lygiai taip pat kartojasi skirtinguose žemynuose: į šių žmonių žemes kėsinasi plėšikautojai, miškų kirtėjai, kasybos pramonė, galvijų augintiniai, kokaino prekybininkai, kelių tiesėjai ir kiti panašūs veikėjai, ir dažniausiai tai vyksta su valdžios žinia, palaiminimu bei net ir bendrininkavimu.
Naujienlaiškis
Nekontaktuoti žmonės
Gentys
Miškas
Aplinkosauga
Business Relocation: Where Are the Women?
While at the beginning of the Russian invasion of Ukraine, around 70-80% of small and medium-sized businesses ceased their activities, more than half a year on many of them have returned, creating new jobs and more varied business types. Both government measures and international organisations have contributed to this recovery. Entrepreneurs themselves were and continue to be active participants in this process. YeRobota (Ukrainian for “I Work”) is a government programme that provides grants to agriculturaland food-processing enterprises as well as other types of small and micro businesses. One mandatory condition to receiving such grants is that business founders must be citizens of Ukraine and their initiatives must create new jobs.
Ukraine
War in Ukraine
Women rights
Verslo perkėlimas: o kurgi moterys?
Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, apie 70-80 proc. smulkių ir vidutinių Ukrainos verslų sustabdė savo veiklas, tačiau praėjus daugiau nei pusei metų didelė dalis jų grįžo į darbo vėžes, sukurdami naujų darbo vietų ir įvairesnių verslo tipų. Prie tokio atsigavimo prisidėjo tiek vyriausybės įgyvendinamos priemonės, tiek tarptautinės organizacijos. Be to, patys verslininkai ir buvo, ir tebėra aktyvūs šio proceso dalyviai. „JeRobota“ (ukr. Aš dirbu) yra vyriausybės programa, pagal kurią suteikiamos išmokos žemės ūkio ir maisto gamybos įmonėms, o taip pat ir kitiems smulkiems ir itin smulkiems (mikro) verslams. Privaloma sąlyga – dotacijos gavėjai turi būti Ukrainos piliečiai, o jų iniciatyvos turi sukurti naujų darbo vietų.
Ukraina
Karas Ukrainoje
Moterų teisės
Verslo perkėlimas
Reproductive Rights: Pregnancy in Wartime
The right to reproductive health is one of inalienable human rights. How is it being implemented in Ukraine during a large-scale invasion, air strikes and bombings, capturing of the civilian population and destruction of infrastructure? In the first four months of Russian invasion, 102,575 babies were registered born in Ukraine. Many children received unusual names during state birth registration. Among them are Jan Javelin (a boy born in Vinnytsia region) and Javelina (a girl from Kyiv). Such names are given in honour of foreign weapons provided to Ukraine’s defence. Here we share several stories of pregnancy during wartime, based on the experiences of several Ukrainian women.
Russian invasion
Ukraine
Women rights
Reproductive health
Reprodukcinės teisės: nėštumas karo metu
Teisė į reprodukcinę sveikatą yra viena iš neatimamų žmogaus teisių. Kaip ji įgyvendinama Ukrainoje per didelio masto invaziją, oro antskrydžius ir bombardavimus, sugriovus infrastruktūrą ir laikant civilius gyventojus nelaisvėje? Per pirmus keturis Rusijos invazijos mėnesius Ukrainoje užregistruoti 102 575 naujagimiai, nemažai jų – su neįprastais vardais, kaip kad Janas Javelinas (Vinycios regione gimęs berniukas) ir Javelina (Kyjive gimusi mergaitė). Tokie vardai kūdikiams suteikiami pagerbiant iš užsienio gautus ginklus, skirtus Ukrainos gynybai. Čia pateikiame keletą pasakojimų apie nėštumą karo metu, remiantis Ukrainos moterų patirtimis.
Karas Ukrainoje
Moterų teisės
Reprodukcinė sveikata
Society of Vicarious Trauma: Let’s Look for Ways to Overcome It
Anyone who engages empathetically with survivors of torture or other traumatic incidents, as well as material relating to their trauma, is potentially affected by what is called “vicarious trauma”, or secondary traumatization. Vicarious trauma is an occupational challenge for people working and volunteering in the fields of services for survivors of violence, law enforcement, emergency medical services, fire services, and other allied professions, due to their continuous exposure to survivors of trauma and violence. Ukraine today is a society of vicarious trauma. Not a single family was spared one sort of trauma or another, including but not limited to violence or torture, loss of relatives, friends, neighbors, and misfortunes for the society as a whole.
Vicarious trauma
Violence
Ukraine
Vikarinės traumos visuomenė: ieškokime būdų, kaip ją įveikti
Visus, kurie empatiškai bendrauja su kankinimus ar kitas traumuojančias patirtis išgyvenusiais žmonėmis, potencialiai gali paveikti vadinamoji „vikarinė trauma“, arba antrinis trauminis stresas. Vikarinė trauma glaudžiai siejasi su darbo specifika – dažniausiai ji užgriūva žmones, dirbančius ar savanoriaujančius suteikiant pagalbą išgyvenusiems smurtą, taip pat teisėtvarkos, greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių bei kitų panašių sričių darbuotojus, nes jie nuolat susiduria su patyrusiais traumą ir smurtą žmonėmis. Šiandien Ukraina yra vikarinės traumos visuomenė.
Vikarinė trauma
Ukraina
Visuomenė
Seksualinis smurtas konfliktų metu yra karo ginklas
Ukrainos Moterų informacijos ir konsultacijų centro pareiškimas. Prasidėjus Rusijos Federacijos didelio masto invazijai į Ukrainą, mūsų Moterų informacijos ir konsultacijų centras pradėjo ruoštis dirbti su žmonėmis, patyrusiais seksualinį smurtą konfliktų metu (SSKM). Šioje srityje jau turėjome patirties, nes 2015 m. buvome pirmieji, pradėję rinkti duomenis apie tokio tipo nusikaltimus Donetsko regione per Rusijos vykdytą Kramatorsko, Sloviansko ir Družkivkos miestų okupaciją. 2022 metais pirmieji tokio smurto atvejai netruko būti užfiksuoti, kadangi okupantai turėjo tiesioginį kontaktą su Ukrainos gyventojais. Šis klausimas iškilo į viešumą išvadavus Kijevo, Sumai ir Černigovo regionus.
Karo nusikaltimas
Karas Ukrainoje
Ukraina
Moterų teisės
Seksualinis smurtas
Conflict-related sexual violence is a war crime
Conflict-related sexual violence is a war crime -Statement by Women’s Information and Consultative Center (Ukraine). With the beginning of the large-scale invasion of the Russian Federation into Ukraine, our Women’s Information and Consultative Center (WICC) began preparing to work with survivors of conflict-related sexual violence (CRSV). We already had experience in this area, since we were the first to start collecting data on these crimes in the Donetsk region in 2015, after the temporary Russian occupation of the cities of Kramatorsk, Sloviansk, and Druzhkivka. In 2022 the first reported cases did not take long to appear, as the occupiers began to come into direct contact with the Ukrainian population, and the issue became publicly known after the liberation of Kyiv, Sumy and Chernihiv regions.
Ukraine
Sexual violence
Russia
War crime
PUBLIC OPINION SURVEY ON FINANCIAL AID TO THIRD COUNTRIES 2022
30% of respondents claim to know what development cooperation is: 6% know, 24% have heard something about it (up from 19% in 2021). 70% don’t know what it is (down from 78% in 2021). 82% believe that it is worth helping people in economically less developed countries: 19% say it is worth it (up from 14%), 63% say it is more likely worth it (up from 57%). 18% of respondents are of a contrary opinion: 13% say it is more likely not worth it (down from 21%) and 5% say it is not worth it.
Survey
Development cooperation
Financial aid
ŠALIES GYVENTOJŲ NUOMONĖS TYRIMAS DĖL FINANSINĖS PAGALBOS KITOMS ŠALIMS
2022 m. spalio mėn šalies gyventojų apklausa: Vystomojo bendradarbiavimo ir darnaus vystymosi tikslų žinomumas, lietuvių polinkis padėti žmonėms ekonomiškai silpniau išsivysčiusiose šalyse bei požiūris į tai, kad dalis sumokėtų mokesčių būtų skirti mažinti skurdą labiau nepasiturinčiose pasaulio šalyse. Tvarių investicijų svarba bei Lietuvos NVO organizuotos pagalbos ukrainiečiams vertinimas.
Nuomonės tyrimas
Vystomasis bendradarbiavimas
Комплексное реагирование на вызовы безопасности в условиях вторжения России в Украину
Вторжение россии в Украину не было неожиданным, работа над повышением устойчивости ведется активно с 2014 года, однако все, что было запланировано и не сделано, усугубило ситуацию многих людей. Уроки Украины важны для Украины, а также для всех, кто понимает необходимость и актуальность комплексного реагирования на вызовы безопасности в условиях разрушенной глобальной и региональной системы безопасности.
Russia
Ukraine
Lithuania
War
Invasion
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ВВОДНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ ЛИТОВСКИХ НПО ПО АДВОКАЦИИ, СТРАТЕГИИ И ПАРТНЕРСТВУ
Сектор НПО обычно понимается как деятельность неправительственных ассоциаций и фондов. Это сопоставление не включает другие формы организованного гражданского общества: политические партии, профсоюзы и религиозные организации. Национальные ассоциации и зонтичные организации представлены здесь в качестве прямых точек доступа к тематическим областям.
NVO
Development cooperation
Advocacy
КОНЦЕПЦИЯ НПО В ЛИТВЕ
Неправительственная организация - это публичное юридическое лицо, созданное добровольно на благо общества или его группы, независимое от руководства государственными или муниципальными учреждениями и ведомствами, цель которого не состоит в приобретении политической власти или преследовании чисто религиозных целей.
Lithuania
NGO
The United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security review
The United Nations Security Council (UNCR) unanimously adopted Resolution 1325 on Women, Peace and Security on October 31, 2000. This document, first produced by the United Nations (UN), assessed the role and experience of women in preventing and resolving armed conflict. By the order of the Minister of Foreign Affairs (MFA) of the Republic of Lithuania (RL), the first NAP: “United Nations Security Council Resolution No. 1325 (2000) on a Plan of Measures for the Implementation of Women, Peace and Security in Lithuania”, was confirmed on December 28, 2011. #Eurodad
Eurodad
United Nations Security Council
United Nations
SLAVA UKRAINI! ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ! Newsletter #18
Among the numerous pledges to “help Ukraine”, over the last few weeks various governments and multilateral institutions have been providing huge sums in “emergency funding”, but the majority come in the form of loans. This means an even bigger financial burden on the shoulders of ordinary people of Ukraine in the near future. But there are other ways to do things, argue certain civil society actors. These require a 180-degree change of course in the way things are done financially and politically. Read more in our newsletter. #Eurodad
Eurodad
Ukraine
Bellarus
War
Invasion
Newsletter
Comprehensive response to security challenges in the face of Russia’s invasion of Ukraine
Even though Russia’s invasion of Ukraine was not unexpected, and work on increasing Ukraine’s resilience has been ongoing since 2014, all those things that had been planned but not accomplished, worsened the situation for many people. The lessons that Ukraine has learned and is still learning are important not only for Ukraine but also for all those who understand the urgent need to respond comprehensively to security challenges in the context of a destroyed global and regional security system. #Eurodad
Ukraine
Russia
Eurodad
KAM PASAULIS ŠVENČIA SAVE: APIE GYVĄJĮ ŽMONIJOS KULTŪROS PAVELDĄ. Naujienlaiškis #17
Praėjusių metų gruodį Jungtinių Tautų kultūros, švietimo ir mokslo organizacija UNESCO paskelbė reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo* sąrašo papildymą 2021 m. žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąraše įrašytos 39 vertybės iš kelių skirtingų žemynų. Čia apžvelgsime tas, kurios yra iš kraštų, kuriuose Lietuva arbajau vykdo vystomojo bendradarbiavimo projektus, arba galėtų vykdyti ateityje. Oficialiai, Lietuvos dvišalio vystomojobendradarbiavimo prioritetas yra ES Rytų partnerystės valstybės Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Sakartvelas, Moldova, Ukraina (pastarosioms trims skiriamas „ypatingas dėmesys“) ir migracijos kilmės ir tranzito šalys. Pastaraisiais metais Lietuva finansavo vystomojo bendradarbiavimo projektus Palestinoje, Ukrainoje ir keliose kitose šalyse.
Jungtinės Tautos
Naujienlaiškis
UNESCO
Nematerialus kultūros paveldas
Dėl Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo ir dialogo
Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo strateginių krypčių 2022–2025 m. dokumente aiškiai įvardyta partnerystė ir visų VB partnerių – valdžios institucijų, NVO sektoriaus, verslo ir kitų dalyvių – įtraukimas į sprendimų derinimo procesus. Dabartinė Vyriausybė ir jos valdomos ministerijos yra įsipareigoję šią strategiją vykdyti. Deja, tokia graži politinė valia lieka tik popieriuje. Realybėje kol kas stebime su vystomojo bendradarbiavimo tiesiogiai susijusios ir vieša turinčios būti informacijos trūkumą ir komunikacijos vangumą iš valdžios institucijų pusės.
NVO
VB
Vystomasis bendradarbiavimas
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo antrojo priemonių plano įgyvendinimo Lietuvoje apžvalga 2020 m. birželis – 2022 m. kovas Autorius: Lygių galimybių plėtros centro ekspertės 2000 m. spalio 31 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba vienbalsiai priėmė rezoliuciją Nr. 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo. Šiuo pirmą kartą Jungtinių Tautų parengtu dokmentu buvo įvertintas moterų vaidmuo ir patirtis užkertant kelią ginkluotiems konfliktams ir juos sureguliuojant. Viena JT skatinamos politikos priemonių – periodiškai atnaujinamų nacionalinių veiksmų planų (toliau - NVP) „Moterys, taika ir saugumas“ (toliau - MTS) sudarymas ir įgyvendinimas, pagrindžiant jį finansiniais valstybės institucijų įsipareigojimais ir šių institucijų bendradarbiavimu su pilietinės visuomenės organizacijomis. Analizė ir plano įgyvendimo apžvalga pateikiama publikacijoje.
Jungtinės Tautos
Moterų teisės
Lygių galimybių plėtros centras
Kai kalnuose susitinka dvi svajonės arba mokytoja, kuri atvyko ne tik mokyti
Žaliuojančiuose Pietų Kaukazo kalnuose, kur atveda vingiuotas serpantinas, išsidėsčiusi nedidelė gyvenvietė Hin Shen, kas armėniškai reiškia tiesiog „seną kaimą“. 2018 m. šiame „sename kaime“ pasirodė netikėta viešnia. Netikėta, bet ilgai laukta, nes kaimas jau daug metų neturėjo... anglų kalbos mokytojo. Viešnia, apie kurią yra šis pasakojimas – tai Sona Gevorgyan. Sona sako žinojusi, kad anksčiau ar vėliau likimas ją nuves į ginčytiną Kalnų Karabacho regioną, dėl kurio ilgus dešimtmečius nerimsta armėnai ir jų kaimynai azerbaidžaniečiai. Sona netoli istorinio Karabacho Šušos miesto esančiame kaime praleido dvejus metus. Kaip ji pati sako, pakankamai ilgai, kad taptų pilnaverte uždaros bendruomenės nare. #Eurodad #GlobalusŠvietimas #RytųPartnerystė
Savanorystė
Eurodad
Globalus švietimas
Rytų partnerystė
A Mountain Story: When Two Dreams Meet Each Other
Deep in the mountains in the southern Caucasus, where the winding road leads, lies the small village of Hin Shen. Hin Shen in Armenian means “old village”. In 2018, this “old village” welcomed an unexpected guest. Unexpected, but long-awaited. The reason was quite simple: for many years this village could not find an English teacher. The main character of this story – and the above-mentioned long-awaited guest – is Sona Gevorgyan. Sona always knew that sooner or later destiny would lead her to the unrecognized Nagorno-Karabakh region, which has been the object of dispute between Armenians and their Azerbaijani neighbors for several decades. Sona spent two years in this village close to the historic town of Shusha in Karabakh. Two years was a period long enough to become a trusted member of a small, closed community. #Eurodad #GlobalEducation #EducationInemergencies
Eurodad
Global education
Education in emergencies
2021 m. metų tendencijos OPV ir COVID-19
Po 2020 m., kai tiek rinkos tiekimo grandinės ir tarptautinės kelionės buvo smarkiai sutrigdytos COVID-19 pandemijos, 2021 m. sustiprėjo pasaulinis bendradarbiavimas. Šį stiprėjimą įtakojo institucijų, įmonių ir vyriausybių pastangos susivienyti bendram darbui įveikiant globalius iššūkius. 2021 m. partnerystė buvo grindžiama pandemijos įšūkiams įveikti, pandemijos suvaldymui ir daugiau dėmesio pradėta skirti ilgalaikėms priemonėms. Po dešimtmetį trukusių siūlymų ir mėnesius trukusių derybų 136 šalys pasirašė susitarimą dėl pasaulinio 15 pelno mokesčio tarifo .Pasaulinio pelno mokesčio“ tikslas – prašyti tar tautinių įmonių mokėti vienodą mokesčio tarifą, t.y. neleisti šalims, norinčioms pritraukti kuo daugiau investicijų, konkuruoti siūlant mažiausius mokesčių tarifus, nes tarptautinės bendrovės dėl to dažnai moka itin mažus mokesčius.
Pandemija
Covid-19
Vystomasis bendradarbiavimas
KOMUNIKACIJOS GIDAS: vystomasis bendradarbiavimas #16
Naujienlaiškis apie vystomąjį bendradarbiavimą, humanitarinę veikla - mūsų narius. Kviečiame susipažinti. #Afriko #DDG #Maltiečiai
Maltiečiai
Naujienlaiškis
Vystomasis bendradarbiavimas
Humanitarinė veikla
AfriKo
DDG
Sensible Experimentation - Possibilities for Innovating the Baltics’ Development Cooperation
This policy brief brings forward some suggestions on how the Baltics can integrate innovation in development cooperation beyond technological solutions by establishing a more systems-appreciating approach to innovation. We propose a ‘Sensible Experimentation’ model encompassing 6 concrete methods and actions that might be uptaken by Baltic policymakers with an aim to increase the impact of limited resources and enable the environment for various Baltic stakeholders to keep looking for new ways to do development cooperation both differently and better.
Baltic states
Development cooperation
Sensible Experimentation
Inovacijos vystomajam bendradarbiavimui
Šiame politikos trupraštyje (angl. policy brief) pateikiama keletas siūlymų, kaip Baltijos šalys gali integruoti inovacijas į vystomąjį bendradarbiavimą neapsiribodamos technologiniais sprendimais ir įdiegdamos labiau sistemas vertinantį požiūrį į inovacijas. Mes siūlome „Apgalvoto eksperimentavimo“ modelį, apimantį 6 konkrečius metodus ir veiksmus, kurių Baltijos šalių politikos formuotojai galėtų imtis siekdami padidinti ribotų išteklių poveikį ir įgalinti aplinką įvairioms Baltijos šalių suinteresuotosioms pusėms ir toliau ieškoti naujų būdų, kaip vystamojo bendradarbiavimo politiką vykdyti ir kitaip, ir geriau.
Vystomasis bendradarbiavimas
Baltijos šalys
INTRODUCTORY MAPPING OF LITHUANIAN UMBRELLA NGOs FOR ADVOCACY, POLICY, AND PARTNERSHIP FOCAL POINT
The NGO sector is generally understood as the operation of nongovernmental associations and foundations. This mapping does not include other forms of organized civil society: political parties, trade unions, and religious organizations. National associations and umbrella organizations are listed here for being the direct point of access for thematic areas.
NGO
Civil society
Umbrella organizations
NVO Lietuvoje
NVO registravimo gidas. Kas yra nevyriausybinė organizacija? Kokiais būdais galima įsteigti NVO? Kaip įsteigti NVO notariniu būdu? Kaip įsteigti NVO elektroniniu būdu? Kokius reikalavimus turi atitikti NVO pavadinimas? Kaip pasirinkti NVO buveinės registracijos adresą?
NVO Teisės institutas
NVO
Vystomasis bendradarbiavimas
Lietuva
NGOs in Lithuania
The guide of registration and NGO regulations in Lithuania. and What are the ways to establish an NGO? How to establish an NGO by the ordinary (notarial) method? How to establish an NGO electronically? What are the requirements for the name of the organization?
NGO
Lithuania
NGO Law Institute
Mokesčių teisingumas iš globalaus švietimo perspektyvos | Mokymų vadovas
Mokymų leidinio tikslas – padėti mokiniams suprasti mokesčių, apmokestinimo ir mokesčių teisingumo sąvokas. Šioje priemonėje pateikti užsiėmimai yra pritaikyti jaunimui, jie suskirstyti pagal sudėtingumo lygį. Užsiėmimai apima sistemas, dilemas ir koncepcijas, susijusias su valstybių, įmonių ir piliečių vaidmeniu mokesčių teisingumo srityje.
Mokesčių teisingumas
Skurdo mažinimas
Globalus švietimas
Mokymų vadovas
NVO BENDRADARBIAVIMAS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ METU. Studija ir modelio pasiūlymas
Šios studijos siūlymas yra sukurti panašų tinklą Lietuvoje, kuris vienytų NVO ir kurį koordinuotų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, tačiau jis reaguotų tik į valstybinio masto nelaimes, tokias kaip pandemija ar migrantų krizė. Toks modelis sustiprintų NVO koordinavimą, užtikrintų efektyvesnę pagalbą valstybinėms institucijoms nelaimių metu ir padidintų pasitikėjimą tarp NVO sektoriaus ir valstybės institucijų. NVO bendradarbiavimo ekstremalių situacijų metu koncepcijos modelis (toliau: koncepcijos modelis) – tai tinklas, jungiantis ir koordinuojantis NVO, padedantis gyventojams ir institucijoms ekstremalių situacijų metu. Visos NVO veiklos yra savanoriškos, padedančios institucijoms, altruistinės, organizuotos, pilietinės, o veiklų vykdytojai yra apmokyti ir parengti. Svarbu pažymėti, kad NVO tinklas apibrėžia krizių valdymo modelį, kuris įprastai yra aktyvuojamas tik esant valstybinio lygio ekstremaliai situacijai.
NVO
Ekstremali situacija
Pandemija
Migrantų krizė
Arabų kultūrų dienos 2021 / Specialus naujienlaiškis kartu su Palestina.lt
Šiuolaikinės arabų kultūros (čia arabais vadiname žmones, kurie patys taip save identifikuoja; bei tuos, kurių gimtoji kalba yra arabų) išties yra labai įvairios, kūrybiškos, dinamiškos ir remiasi giliomis tradicijomis. Pažiūrėkime, kokius arabų ir musulmonų mokslininkų nuopelnus mes patys naudojame savo kasdieniame gyvenime: kalba daugiausia eina apie matematiką, astronomiją ir net žodyną. Pradėkime, taip sakant, nuo nulio.
Palestina
Arabų kultūros
Naujienlaiškis
Vardan visos žmonijos | Naujienlaiškis #15
Nuo senų senovės menininkai įkvėpimo kūrybai semiasi iš gamtos. Tačiau nuo tų laikų, kai mūsų protėviai braižė antilopių formas urvuose, gamtos atžvilgiu daug kas pasikeitė: milijonus kartų padaugėjo taršos ir tūkstančius kartų sumažėjo gyvybės Žemėje formų. Kertami miškai, chemikalais teršiamos upės, pesticidais nuodijamas dirvožemis, naikinamos natūralios gyvūnų buveinės – tai ne tik gamtos niekinimas, bet ir pačios žmonijos savižudybė.
Vystomasis bendradarbiavimas
Gyvybės formos
VBirNVO
Naujienlaiškis
Naujienlaiškis #14 / Pilietiniai judėjimai ir nevyriausybinės organizacijos. Kam priklauso žodžio laisvė?
„Didesnės už tave“ (angl. bigger-than-self) kovos turi milžinišką prasmę mums, žmogiškoms būtybėms. Jos įrodo, kad savo nelaimėje nesame vieni; primena, kad būtent tarpusavio pagalba, o ne susiskaldymas ir padėjo mūsų rūšiai išlikti tūkstančius metų; ir padeda pajusti vidinę pilnatvę, ateinančią tada, kai veiki ne vienas ir ne tik sau, bet su kitais ir kitiems".
Pilietiniai judėjimai
Nevyriausybinės organizacijos
NVO
NVO ir skaidrumas. LIETUVOS VAIKŲ FONDO ATVEJO ANALIZĖ
Lietuvos vaikų fondas - vienas seniausių, jau daugiau kaip 30 metų veiklą vykdantis labdaros fondas Lietuvoje. Jis dirba su Lietuvos vaikais ir šeimomis, kuriems teikia įvairias socialines paslaugas bei adaptuoja Lietuvoje įtvirtinamas įvairias naujas, moksliniais tyrimais paremtas metodikas ir metodus. Fondo veiklos tikslai: labdaros, paramos ir kitokios pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo bei Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, mažumų integracijos, socialinės globos ir rūpybos, neformaliojo ir pilietinio ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, švietimo ir kitose visuomenei naudingose ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse. Atvejo analizė orientuojasi į skaidrumo principus Fondo humanitarinės pagalbos teikimo, programų organizavimo ir rėmimo veiklose.
Lietuvos vaikų fondas
Atvejo analizė
NVO
Skaidrumas
Humanitarinė veikla
Mokytojai ir vystomasis bendradarbiavimas: ką žino, kaip vertina, kaip atsispindi ugdyme? 2021 m.
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti mokytojų vystomojo bendradarbiavimo (toliau – VB) tematikos žinojimo gylį, Lietuvos VB politikos supratimą ir paramą šiai politikai, VB atspindėjimą ugdyme ir priemonių mokymui reikalingumą. Tyrimas parodė, kad jame dalyvavę mokytojai yra pozityviai nusiteikę VB tematikos atžvilgiu. Nors ir neturėdami gilių, detalių žinių, jie supranta globalių problemų esmę ir pritaria, kad jas spręsti būtina. Mokytojų žinias ypač praturtina konkretūs projektai, kuriuose jie dalyvauja kartu su mokyklų bendruomenėmis, todėl galima daryti išvadą, jog su VB susijusių projektų gausinimas Lietuvos mokyklose būtų naudingas tiek moksleiviams, tiek pedagogams. Be to, kadangi globalusis švietimas nėra privalomai integruojamas dalykas, būtina skatinti savanorišką mokytojų įsitraukimą ir palaikyti jų motyvaciją. Taip pat reikia stiprinti informacijos apie Lietuvos VB pasiekiamumą, mokomosios medžiagos prieigą ir adaptuotų įrankių integravimą.
Tyrimas
Vystomasis bendradarbiavimas
VB politika
Ugdymas
Mokytojai
Globalus švietimas
Development Cooperation of the Baltic States
Estonia, Latvia and Lithuania initiated development cooperation as part of their European Union (EU) accession process. The pandemic, migration crisis, changes, and challenges in main DC focus in The Eastern Partnership region, global inequality rise brought many experiences also for CSOs in development or humanitarian sectors. The three Baltic states are also in the process of forming a new development cooperation strategy, the fund, and/or agencies. The situation today for us presents both an enormous challenge and extraordinary opportunity to build a roadmap for CSOs in development.
Estonia
Latvia
Lithuania
Eastern Partnership
migration crisis
pandemic
Baltic states
Newsletter #13 / The DC Landscape: Actors, Approaches, Architecture in Lithuania
The term Development Cooperation is not one of those that are easy to remember, often it is only those working in this field who are able to explain what it actually means. So what is development cooperation and what benefits does it bring to the public? What kind of development cooperation projects do Lithuania’s NGOs implement and what are their thoughts on the various aspects of international cooperation?
Development cooperation
NGO
Lithuania
Vystomasis bendradarbiavimas: situacija, finansavimas ir NVO patirtys
Vystomojo bendradarbiavimo platformos pranešime minima oficiali parama vystymuisi (OPV, angl. Official Development Assistance / ODA) yra pinigų srautai iš valstybių ir savivaldybių biudžetų į EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development / OECD) OPV gavėjų sąraše esančias šalis, teritorijas ir daugiašales vystymosi institucijas, skirti tų kraštų vystymuisi. Tai parama vystymuisi ir humanitarinė pagalba šalims OPV gavėjoms. OPV nelaikoma karinė parama ir grynai komerciniai projektai.
Vystomasis bendradarbiavimas
NVO
Humanitarinė pagalba
LITHUANIA AND ESTONIA: HOPE FOR ACTIONS NOT THE WILL
With the situation in Afghanistan deteriorating every minute, the Lithuanian government has no other option but to keep its word and without further delay fully assist its former partners and employees – Afghan civilians whose lives are at risk to be terminated at any moment and who have repeatedly asked the Lithuanian government for help, which it did promise them. It is not only a question of Lithuania’s reputation as a state and the personal responsibility. It is a question of humanity. People’s lives are at risk. These people signed contracts with the Lithuanian army and fulfilled their duties, now it is time for Lithuania to fulfil hers – to them. The principle of humanity should never be selective. Selective humanity is as bad as not having humanity at all.
Lithuania
Estonia
Afganistan
SURVEY OF PEOPLE’S VIEWS ON DEVELOPMENT COOPERATION AND SUSTAINABLE FINANCE
Conducted between 18-28 May 2021. AIM. To find out the country’s population’s views on development cooperation and sustainable finances. TARGET GROUP. Citizens aged 18-75. 3% of the respondents said they were aware of development cooperation. 19% said they had heard about it and 78% said they didn’t know anything about it. 71% of the respondents said it is necessary to help people in economically less developed countries: 14% said it is necessary, 57% said it is more necessary than not. 21% think it is rather not necessary and 8% think it is totally not necessary.
Development cooperation
Sustainable finance
Survey
VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO ARCHITEKTŪRA: PARTNERYSTĖS IŠŠŪKIAI
Savo programoje vyriausybė prisižadėjo atvirai ir skaidriai informuoti apie savo veiklą ir priimamus sprendimus, teigdama: „Valdžios institucijos informaciją teiks taip, kad ją būtų lengva rasti ir naudoti“ (34 punktas). Be to, vystomąjį bendradarbiavimą vyriausybė laiko sritimi, turinčia tapti prioritetine nacionalinėje užsienio politikoje (253.6 punktas).
Vystomasis bendradarbiavimas
Užsienio politika
Specialiosios skolinimosi teisės (Special Drawing Rights)
Speciãliosios skõlinimosi téisės (SST, angl. Special Drawing Rights) yra dirbtinė rezervinė ir tarptautinių atsiskaitymų priemonė, kurios emitentas yra Tarptautinis valiutos fondas (TVF). SST egzistuoja tik kaip buhalteriniai įrašai TVF apskaitoje, jie yra nedalomi į mažesnius vienetus, banknotai ar monetos neleidžiami. Speciãliosios skõlinimosi téisės (SST, angl. Special Drawing Rights) yra dirbtinė rezervinė ir tarptautinių atsiskaitymų priemonė, kurios emitentas yra Tarptautinis valiutos fondas (TVF). SST egzistuoja tik kaip buhalteriniai įrašai TVF apskaitoje, jie yra nedalomi į mažesnius vienetus, banknotai ar monetos neleidžiami.
Skolinimosi teisės
Special Drawing Rightsm Tarptautinis valiutos fondas
KALEIDOSKOPO APDOVANOJIMAI: 2019 ir 2020 m. Etiškos komunikacijos apžvalga
Tai apdovanojimai Lietuvos žiniasklaidoje publikuotų sveikintinų ir kritikuotinų straipsnių, kalbančių apie su tam tikrais iššūkiais susiduriančias valstybes ir regionus. Kai kuriose šalyse istorinės, politinės, ekonominės, socialinės, aplinkosaugos problemos ir/arba iššūkiai yra didesni nei kitur. Tačiau skurdas, kariniai konfliktai, gamtos stichijos ir kiti reiškiniai nėra savaime suprantami, o turi labai konkrečias ir aiškiai įvardijamas priežastis, kurias dažnai lemia išnaudojimo ir nelygybės pagrindu veikiantis dabartinis mūsų sukurtas pasaulis. Kaleidoskopas mums simbolizuoja tai, kaip skirtingai galima vertinti nevienalytę valstybių realybę ir kokia ji pati gali būti dinamiška ir spalvota. Kartu tai yra ir apie tai, kaip gebame ir kiek renkamės matyti, todėl Kaleidoskopo apdovanojimuose sveikinami tie straipsniai ir jų autoriai, kurie įžvelgia margą valstybių realybę, ir kritikuojami tie, kurie kuria jų stereotipinius negatyvius vaizdinius.
Komunikacija
Kaleidoskopas
Žiniasklaidos apdovanojimai
Europos žaliasis kursas
Europos žaliasis kursas (angl. European Green Deal) – tai 2019 m. naujai išrinkto Europos Komisijos kabineto, vadovaujamo Ursulos Von der Leyen, iniciatyva. Europos Sąjunga nuo pat aplinkosaugos klausimų atsiradimo Jungtinių Tautų darbotvarkėje pradžios siekė vaidinti pagrindinį vaidmenį pasaulinėje kovoje su klimato kaita ir bendroje aplinkosaugos politikoje. Ji ne tik ir toliau lyderiauja tarptautiniuose dialoguose ar sudarant tarptautines sutartis, bet ir savo aukštais aplinkosaugos standartais tikisi būti geruoju pavyzdžiu kitiems. Europos Komisijai siekiant Europą padaryti klimatui neutraliu žemynu, prireiks bendradarbiavimo ne tik su kaimynais už Europos ribų, bet ir su visu likusiu pasauliu. Negana to, Europos Sąjunga vyku0002dys „Žaliojo kurso diplomatiją”, kuria sieks įkvėpti ir kitas pasaulio valstybes ar regionus užsibrėžti panašius ambicingus aplinkosaugos tikslus ir imtis atitinkamų priemonių.
Žaliasis kursas
Europos komisija
Europos sąjunga
Aplinkosauga
Paramos vystymuisi stebėsena
2020 m. Lietuvos parama besivystančioms šalims sudarė apie 58,7 mln. eurų (0,12 proc. BNP – bendrųjų nacionalinių pajamų) ir, lyginant su 2019 metų duomenimis, sumažėjo beveik 4 procentais. Apie 80 proc. visos paramos sudarė daugiašalė parama, tarp jų: įmokų dalis į Europos Sąjungos biudžetą, Europos plėtros fondą ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, vykdančioms vystomojo bendradarbiavimo veiklą.
Parama vystymuisi
CSO SPACE AND THE ROLE OF NATIONAL PLATFORMS IN POLICY AND PRACTISE: LITHUANIA AND UGANDA
CSOs contribute to development programs in various ways and assist intergovernmental and state organisations in finding creative solutions to tough issues. In many cases, they even take the responsibility of delivering essential services as well as helping to make sure that every voice of the populace is heard by decision makers when formulating development policies, particularly the marginalised and disadvantaged. CSOs also function as watchdogs and ensure that the development benefits are reaching the intended people. To fulfill these important functions, CSOs too must do some level of introspection to look for better strategies of ensuring their important activist spirit stays alive and ensuring they always base their work on the people’s voices. There is a lot that must be done by all concerned parties to create the practical partnerships that will ensure the realisation of SDG 16 and SDG 17 and broader accomplishment of all SDGs.
Uganda
CSO
Naujienlaiškis #8 | Humanitariniai portretai
Šiame naujienlaiškyje susipažinsite su humanitariniam veiksmui neabejingais žmonėmis veikiančiais įvairiose srityse: savanorystė, atsakingas verslas, diplomatija, žurnalistika. Šis ciklas – tai humanitarinių portretų galerija, kurioje rasite istorijas iš Armėnijos, Palestinos, Graikijos, keliausite po taikos ir diplomatines misijas, susipažinsite su karo žurnalistika ir dokumentikos kūrimu humanitarinės krizės akivaizdoje.
Humanitarinė veikla
Naujienlaiškis
Mes veikiam. Mums rūpi. Naujienlaiškis Nr. 1
Naujienlaiškis apie globalią savanorystę ir patirtis, įžvalgas ir pasidalinimus. Malonaus skaitymo! #VolunteeringForHumanity
Savanorystė
Naujienlaiškis
Žmonės iš Lietuvos – pasauliui: Jungtinių tautų DVT ir vystomasis bendradarbiavimas
Jūsų rankose – pirmasis leidinys, iš darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo perspektyvos pristatantis globalius Lietuvos žmones pasaulyje. Tarsi nedidukė XXI a. antrojo dešimtmečio enciklopedija, kupina įvairiausių patirčių, įkvepiančių minčių bei nuostabių pasiekimų, o svarbiausia – parodanti, kad tarp mūsų yra tokių, kurie ne tik aiškiai suvokia būtinybę spręsti globalinius ir tarpusavyje susijusius iššūkius, bet ir turi ryžto, talento bei įgūdžių tai daryti. Jie nelaukia, kol atvyks koks nors išgalvotas gelbėtojas ir viską sutvarkys. Ne. Jie supranta, kad sėdint rankas sudėjus ir dejuojant niekas nepasikeis, kad reikia kolektyviai bendradarbiaujant imtis realių veiksmų.
DVT
Jungtinės Tautos
darnus vystymąsis
Lietuvos DVT 10 ataskaita
Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais Lietuva susiduria nelygybės srityje, yra pajamų nelygybė, skirtingų gyventojų grupių atskirtis ir visuomenės požiūris į jas. Per pastaruosius dešimtmečius pajamų nelygybė daugelyje pasaulio šalių labai išaugo. Moksliniai tyrimai rodo, kad pajamų nelygybė stabdo visuomenės ir valstybės raidą. Tarp pajamų nelygybės pasekmių yra minimas ne tik skurdas, bet ir prastesnė gyventojų sveikata, didesnis mirtingumas, psichologinis stresas, nusikalstamumas, emigracija.
DVT
Skurdo mažinimas
Darbotvarkė2030
Russia’s Aggression Against Ukraine A Baltic Call for Solidarity and Action to African Civil Society
From February to March 2022, AfriKo collected and analysed more than 100 messages ranging from African experts to civil society opinions on various media platforms. Our aim was to identify the most popular narratives circulating in public discourse in the early phases of Russia’s invasion of Ukraine and share our reflection from the Baltic perspective. With the below-showcased narratives, we do not have any ambition to cover the full spectrum of different positions circulating within the African public sphere. Instead, we have picked the top 3 most popular yet problematic narratives and aim to provide a balanced response informed by our historical and political experience.
Eurodad
development
Ukraine
Vystomasis bendradarbiavimas 2016-2021
Publikacijoje rasite Lietuvos ir Europos vystomojo bendradarbiavimo tendencijas 2016 - 2021 m., Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo finansavimą ir tendencijas, skirtingų VB aktorių dalyvavimo projektuose galimybes ir NVO vykdytų projektų atvejų istorijas.
Eurodad
development financing
NGOs
Pasaulio socialinis forumas 2022:visuomenės balsas
2022 m. gegužės mėn. Pasaulio socialinis forumas vyko Meksikos mieste, Meksikoje. Šiame forume Vystomojo bendradarbiavimo platforma turėjo savo atstovę, iš kurio ir parengėme šį pasaulio bendruomenių aktualijų istorijų rinkinį – pirminius pasidalinimus skirtingomis tematikomis. Istorijose rasite Vakarų Sacharos žmogaus teisių atstovų pasakojimus, Lotynų Amerikos pilietinę visuomenę vienijančios organizacijos įžvalgas apie situaciją regione bei atsakingą turizmą Salvadore
Eurodad
vystomasis bendradarbiavimas
pilietinė visuomenė
Newsletter #10. Global citizens: activism that matters
Let us not forget that every place is made up of numerous diverse things, never just one. Moreover, often our personal reflections on a place, we are visiting depend on how we are and what we feel at that particular time: whether we are curious or bored, whether we laugh or cry, whether there is a storm approaching the horizon or perhaps a full moon. Such diversity of stories told invites us to think about how we understand things, what criteria and influences we use to filtrate information and how we present it to others – what we mention and what we keep silent about, and why. Diversity encourages us to think wider and deeper.
Mokesčių teisingumas
Suaugusių žmonių turtiniai skirtumai 2020 m. augo ir pasaulio mastu ir atskirose šalyse. Pasaulyje Išaugo milijonierių skaičius ir suaugusiam žmogui dabar reikia turėti daugiau nei 1 mln. JAV dolerių, kad priklausyti 1 proc. turtingiausių pasaulio gyventojų. Itin turtingų (angl. ultra high net worth) žmonių skaičius padidėjo 24 proc., o tai didžiausias augimo tempas nuo 2003 metų. Itin turtingi žmonės vis labiau dominuoja pagal bendrą turto nuosavybę ir pasaulinio turto dalį. Bendras itin turtingų žmonių turtas išaugo beveik keturis kartus - nuo 41,5 trilijono JAV dolerių 2000 m. iki 191,6 trilijono JAV dolerių 2020 m., o jų pasaulinio turto dalis per tą patį laikotarpį išaugo nuo 35 proc. iki 46 proc. Šis leidinys yra projektų „#Darbotvarkė2030“ ir Eurodad narių institucinio stiprinimo dalis. Projektus mums padeda įgyvendinti LR Užsienio reikalų ministerijos ir Europos komisijos programų lėšos. Donorų parama šiam leidiniui nereiškia pritarimo turiniui, už kurį yra atsakingi tik jo autoriai (Vystomojo bendradarbiavimo platforma). Donorai taip pat negali būti laikomi atsakingais už leidinyje pateiktos informacijos naudojimą.
Pasaulinė skola
Šia studija siekiama supažindinti su globalios skolos koncepcija, ypatingą dėmesį skiriant besivystančių šalių skolų padėčiai – daugiau diskusines, ginčytinas ir dilemines situacijas. Šia studija siekiama įsigilinant paaiškinti, kodėl globali skola egzistuoja ir kaip susidaro skolos krizė ar nelegalios skolos. Skolinant valstybėms, kuriose klesti korupcija ir kuriose gautos lėšos naudojamos visų pirma siekiant praturtinti valstybės vadovus, diskredituojamas tiek skolintojas, tiek skolininkas. Tačiau čia reikia pažymėti, kad šios studijos autoriai jokiu būdu neteigia, kad absoliučiai visos skolos ar skolinimo(si) koncepcijos yra neigiamos. Studijoje pateikiama atrinkta ekspertinė informacija, tarptautinių institucijų ir organizacijų pranešimai, analizės, kritinį mąstymą skatinantys straipsniai. Studija nesigilina į Lietuvos skolinimosi procesus; tai yra šalių partnerių ir globalių tendencijų apybraiža, pateikiant informaciją besidomintiems globaliais iššūkiais ir vystomuoju bendradarbiavimu. Šis leidinys yra projektų „#Darbotvarkė2030“ ir Eurodad narių institucinio stiprinimo dalis. Projektus mums padeda įgyvendinti LR Užsienio reikalų ministerijos ir Europos komisijos programų lėšos. Donorų parama šiam leidiniui nereiškia pritarimo turiniui, už kurį yra atsakingi tik jo autoriai (Vystomojo bendradarbiavimo platforma). Donorai taip pat negali būti laikomi atsakingais už leidinyje pateiktos informacijos naudojimą.
Skaidrus vystomasis bendradarbiavimas: tarptautiniai principai ir Lietuvos perspektyvos
Svarbus VB politikos komponentas yra skaidrumo užtikrinimas vykdant VB veiklas ir teikiant OPV šalims partnerėms. Skaidrumas VB politikoje labiausiai susijęs su tuo, kad bendradarbiaudamos šalys donorės ir paramos gavėjos yra įsipareigojusios užtikrinti ir aiškiai nurodyti, kad naudojami ištekliai suteikiant OPV ir vykdant VB projektus išties yra pasitelkiami maksimaliam naudos užtikrinimui tikslinėms paramos gavėjų grupėms, kurioms siekiama padėti. Ši svarba yra aiškiai suvokiama atsižvelgus į VB politikos istoriją XX amžiuje. Šiuo laikotarpiu paaiškėjo nemažai atvejų, kuomet šalys donorės ir paramos gavėjos pasitelkdavo OPV kitiems užsienio ar vidaus politikos tikslams, nesusijusiems su VB principais siekti socialinio ir ekonominio progreso, arba ši parama tiesiog būdavo prarasta dėl korupcijos bendradarbiaujančiose šalyse. 2021 m. spalis
ESFA
skaidrumas
vystomasis bendradarbiavimas
Newsletter #13 / The DC Landscape: Actors, Approaches, Architecture in Lithuania
The term Development Cooperation is not one of those that are easy to remember, often it is only those working in this field who are able to explain what it actually means. So what is development cooperation and what benefits does it bring to the public? What kind of development cooperation projects do Lithuania’s NGOs implement and what are their thoughts on the various aspects of international cooperation? #Eurodad #SocMin
DC
CSOs
Naujienlaiškis #12 Vystomojo bendradarbiavimo peizažas: dalyviai, požiūriai ir architektūra
Terminas „vystomasis bendradarbiavimas“ (VB) nėra iš tų lengvai įsimenamų ar ištariamų, o ir paaiškinti, ką jis reiškia ir ko ne, dažnai gali tik tie, kurių kasdienė veikla yra būtent šioje srityje. Tad kas jis yra ir kokia iš jo nauda visuomenei? Kokius VB projektus vykdo Lietuvos nevyriausybinės organizacijos (NVO), ministerijos bei kiti partneriai ir kokią naudą tai sukuria? #VBirNVO #Eurodad #SocMin
Naujienlaiškis #11 Leiskit gyventi
Manoma, kad pasaulyje gyvena daugiau kaip 100 nekontaktuotų genčių, didžioji dalis – Amazonės atogrąžų miškuose, taip pat Paragvajaus teritorijoje, Indijos vandenyno Andamano salose bei Vakarų Papua saloje Ramiajame vandenyne. Jų gyvenimo būdai įvairūs: vieni yra klajokliaimedžiotojai, kiti statosi ilgalaikius namus ir užsiima sėjimu bei derliaus nuėmimu. Lietinguoju metų laiku, kai upės vandens lygis gerokai pakyla, kanojomis nesinaudojantieji persikelia gilyn į mišką, o nustojus lyti grįžta ant upės kranto, kur pasistato namelius. Nebepažįstantiems kitokio būdo gyventi šiame pasaulyje, mums gali atrodyti, kad mūsiškis yra pats geriausias. Tad kodėl šie žmonės jo nenori? Jei tik jie žinotų, ką praranda, juk patys prašytųsi pas mus priimami? Ne, arba nebūtinai.Ne visiems reikia cementinių sienų, prekybos centrų, šviesoforų, darbo sutarčių, išmaniųjų telefonų ir tapatybę įrodančių dokumentų, kad jie jaustųsi esantys žmonės ir džiaugtųsi gyvenimu.
Darbotvarkė2030 Agenda2030
EN summary: Challenges for NGOs, solutions and opportunities. Case study: Belarus
EN summary The objectives of this report are: (1) to discuss the features of Belarusian civil society; (2) to identify the characteristics of Belarusian NGO activities in relation to the applied measures that limit the scope of activities as well as the tendency for NGO reduction; (3) to discuss Lithuania’s support for Belarusian civil society and CSOs; (4) to review the situation of Belarusian NGOs in the Republic of Lithuania, challenges and solutions.
CSO
Belarus
integration of CSOs
Direction: Humanity. Humanitarian Education Toolkit for Training and Trainers (English)
Project Direction: Humanity was developed not only to promote and raise awareness about humanitarian principles and values but also to actively involve students and volunteers into the learning process, encouraging holistic learning approaches such as active participation, idea generation, and various other learning and sharing methods. Education enables young people to learn skills and competencies that are required in order to find appropriate and innovative solutions for all sorts of challenges of the modern world. The global overarching objective of Project Humanity is to spread humanitarian principles and values throughout national educational systems (such as schools and universities), communities, NGOs working with volunteering abroad, and cultural exchange, as well as volunteers themselves. Direction: Humanity aims to sensitize the young generation by promoting humanitarian ideas in order to prevent global conflicts and discrimination based on ethnicity, race, class, or religion in the future, by creating an educated and well-oriented generation across the world.
Humanitarian Education
holistic education
humanitarian principles
dialogue
Rytų partnerystė ir Lietuva: iššūkiai NVO, sprendimai ir galimybės. Baltarusijos atvejis
Tyrimo tikslas – analizuojant Lietuvos ir Baltarusijos partnerystės atvejį, akcentuoti Baltarusijos pilietinės visuomenės ir NVO veiklos ypatumus. Tyrimo uždaviniai: (1) aptarti Baltarusijos pilietinės visuomenės bruožus; (2) išskirti NVO veiklos ypatumus Baltarusijoje, atsižvelgiant į taikomas veiklos ribojimo priemones, organizacijų nykimo tendenciją; (3) aptarti Lietuvos skiriamą paramą Baltarusijos pilietinės visuomenės ir Baltarusijoje veikiančių visuomeninių organizacijų atžvilgiu; (4) apžvelgti Lietuvos Respublikoje veikiančių baltarusių NVO padėtį, iššū kius ir jų sprendimus. Tyrime aptariama Rytų partnerystė, kaip speciali Europos kaimynystės politikos rytinė dimensija, kuri, nors ir vertinama teigiamai, turi savo galimybių ribas. Pavyzdžiui, šalys partnerės yra iki šiol skirstomos į pažangių ir mažiau pažangių valstybių grupes, o padėtis Baltarusijoje nuo projekto pradžios nepakito ir net paaštrėjo. Tyrime analizuojami per pastarąjį dešimtmetį įvykę Baltarusijos pilietinės visuomenės pokyčiai. Galiausiai, atsižvelgiant į sudėtingą NVO aplinką Baltarusijoje, pristatomos Lietuvos iniciatyvos ir priemonės, kurių imtasi siekiant padėti Baltarusijos pilietinei visuomenei. Tyrime nustatoma, kad nepaisant palankios teisinės aplinkos Lietuvoje, čia netrūksta spragų, o Lietuvos strategija trečiojo sektoriaus, turinčio tarptautinį aspektą, atžvilgiu yra vis dar neapibrėžta. Tyrime vertintas laikotarpis iki 2021-ųjų pradžios. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad analizuojamos valstybės politinė padėtis yra itin nestabili, todėl duomenys, kuriais remiantis analizuota situacija Baltarusijoje, gali greitai pasikeisti.
#Baltarusija #Rytųpartnerystė #Užsieniopolitika
Pasaulio piliečiai: aktyvizmas. Naujienlaiškis Nr. 9
Atminkime, kad kiekvienas kraštas yra sudarytas iš daugybės įvairiausių dalykų, niekad tik vieno. Be to, dažnai asmeniniai pastebėjimai apie konkretų kraštą, kuriame svečiuojamės, priklauso ir nuo mūsų pačių būsenos bei jausenos tuo metu: smalsaujame ar nuobodžiaujame, juokiamės ar verkiame, audra ar pilnatis… Tokia istorijų įvairovė kviečia susimąstyti, kaip vertiname, pagal kokius kriterijus ar įtakas savo mintyse filtruojame informaciją ir kaip ją skleidžiame kitiems – ką paminime, ką nutylime, ir kodėl. Įvairovė skatina mąstyti plačiau. Gero skaitymo!
GLOBALŪS SAVANORIAI 1 | Etiškumas, globalumas ir klausimai savanoriams
Šis leidinys yra skirtas globalia savanoryste besidomintiems žmonėms. Tikimės, kad jis padės Jums apsispręsti renkantis globalias savanorystės programas, įvertinti skirtingus aspektus – tokius kaip etiškumas, globalumas, darbas su bendruomene, ir savanorystės rėmuose tapti atsakingu globaliu savanoriu.
savanorystė
globalūs savanoriai
etiškumas
globalumas
tarptautinė savanorystė
GLOBALŪS SAVANORIAI 2 | Atvejo analizė: savanorystė vaikų globos namuose
Labai dažnai apie savanorystę su vaikais mąstantys žmonės neįvertina jiems ant pečių gulančios atsakomybės. Šia analize siekiame atkreipti jūsų dėmesį ir į kitą savanorystės globos namuose ar lūšnynuose pusę – masinę savanorystę, kuomet trumpalaikiai savanoriai rotuojasi kaip karavanas, nėra reikalaujama jokių įgūdžių, organizacijos nėra atskaitingos už savo veiklą, mada tapęs Afrikos, Azijos ar Pietų Amerikos vaikų „gelbėjimas“ ir savanoriškų programų su vaikais turizmas kaip šiuolaikinės vergovės dalis. Tikimės, kad ši publikacija, paremta atvejo analize, interviu su šioje srityje dirbančiomis organizacijomis bei jų patarimai padės jums, būsimiems savanoriams, geriau suprasti, įvertinti, pasirinkti ir atsakingai vykdyti savo veiksmus, jei nuspręsite savanoriauti globos namuose ar organizacijose dirbančiose su socialiai jautriomis grupėmis kitose šalyse
savanorystė
vaikų namai
tarptautinė savanorystė
globalūs savanoriai
Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa 2017 m. gruodžio 1 – 10 d. "Pagalba besivystančioms šalims"
Tyrimas atliktas VšĮ „Europos namai“ užsakymu. Tyrimo laikas: 2017 m. gruodžio 1 – 10 d. Respondentų skaičius: N = 1001 Tyrimo objektas: 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai Apklausos būdas: interviu respondento namuose Atrankos metodas: daugiapakopė, tikimybinė atranka. Respondentų atranka parengta taip, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas turėtų vienodą tikimybę būti apklaustas. Apklausa vyko: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje; Alytaus, Šakių, Tauragės, Rokiškio, Utenos, Švenčionių, Telšių, Mažeikių, Raseinių, Ukmergės, Kupiškio, Molėtų, Akmenės, Kretingos, Prienų, Varėnos, Klaipėdos, Šiaulių rajonuose ir Kalvarijų, Birštono, Pagėgių bei Elektrėnų savivaldybėse. Tyrimas vyko 22 miestuose ir 28 kaimuose.
Apklausa
Naujienlaiškis 7: Partnerystė ir bendradarbiavimas DVT2030
Tikimės, kad šis leidinys padės Jums geriau suprasti pilietiškumo, savanorystės ir aktyvaus dalyvavimo sampratas, kartais - netgi sąlygas, Armėnijoje ir Vakarų Papua. Šis naujienlaiškis - apie žmones, kurie kuria ir tiki, kurie svajoja ir ieško.
Partnerystė ir bendradarbiavimas DVT2030
Vadovas humanitarinė pagalbos ir plėtros darbuotojams bei vietos partneriams "Poreikių vertinimas"
Šis priemonių rinkinys yra vietos partneriams bei vystymosi sferoje dirbantiems asmenims skirtas gidas, padėsiantis tinkamai atlikti poreikių vertinimą. Šis leidinys yra projekto „EU Aid Volunteers – Volunteering for Humanity“ dalis ir buvo parengtas bendradarbiaujant su projekto partneriais.
Poreikių vertinimas
humanitarinė pagalba
savanorystė
Globalus dienoraštis I Fotografijos ir pilietiškumo istorijos
Pilietinė erdvė talpina žinias, patirtis, idėjas, norą dalytis su kitais, bendradarbiauti. Būtent šios erdvės veikiami žmonės iškeliauja svetur savanoriauti, stažuotis, dalyvauti mainuose, asmenine iniciatyva imtis įvairiausių veiklų. Šiame leidinyje jie pasakoja apie savo patirtis, partnerystes, siekius, pamokas ir pasiekimus. Labai svarbu, kad visa tai vyksta nediskriminuojant pagal amžių: visuomeninės veiklos neturi amžiaus cenzo – nei Lietuvoje, nei globaliai. Protingų ir aktyvių žmonių yra visur. Žmonės iš Lietuvos, dalyvaujantys įvairiose veiklose vystomojo bendradarbiavimo regionuose, yra mūsų pilietinės visuomenės pavyzdžiai. Lygiai taip pat ir žmonės iš VB regionų, atliekantys stažuotes, savanoriaujantys Lietuvoje ar pasilikę čia gyventi ir savo laiką bei energiją skiriantys įvairioms veikloms organizuoti – čia jie prisideda prie keitimosi patirtimis, idėjomis, žiniomis. Lietuvą savo namais pasirinkę užsieniečiai, savo darbais praturtindami mus, praturtėja ir patys. Kaip ir mes, kai savanoriaujame ar stažuojamės už Lietuvos sienų. Viso to motyvacija – geresnės, pozityvesnės globalios bendruomenės kūrimas, orientuotas į partnerystę siekiant pokyčių. Atminkime, kad kiekvienas kraštas yra sudarytas iš daugybės įvairiausių dalykų, niekad tik vieno.
#Savanorystė #Stažuotės #Dalyvavimas #Pasaulis
Naujienlaiškis: Savanorystės užrašai
Pilietinė erdvė talpina žinias, patirtis, idėjas, norą dalytis su kitais, bendradarbiauti. Būtent šios erdvės veikiami žmonės iškeliauja svetur savanoriauti, stažuotis, dalyvauti mainuose, asmenine iniciatyva imtis įvairiausių veiklų. Akivaizdu, kad vieno žmogaus patirtys, požiūrio taškas, pasirinkti akcentai yra asmeninės refleksijos; tai nėra viena vienintelė neginčijama tiesa apie konkretų kraštą. Juk dviem ar trim paragrafais negalima perteikti visiškai pilno Lietuvos vaizdo – tas pats galioja ir Nepalui ar Ganai. Tai, ką pasiimame savanorystės ar stažuotės užsienyje metu, atspindi ne visas realybes, o tik dalį jų, tad vieną joje egzistuojantį aspektą taikyti visai šaliai, neva yra tik taip ir ne kitaip, net neverta – verčiau smalsiai atsiverti pasaulio įvairovės grožiui.
#Naujienlaiškis #Savanorystė #Stažuotės #DVT2030
Humaniškumo ugdymo metodinė priemonė
Šis mokymų vadovas skirtas padėti įsigilinti ir geriau suprasti humanitarinius principus ir vertybes, kuriais vadovaujamės priimdami sprendimus kasdieniame gyvenime. Šis mokymų vadovas sudarytas taip, kad galėtų būtų naudojamas ir mokymams vesti, ir mokymų vadovams rengti. Pagrindinė šios programos koncepcija remiasi moderniomis mokymo(si) formomis, t. y. suteikia galimybę patiems išbandyti neformalius, patrauklius, įtraukius mokymo(si) būdus, kurie suteikia konkrečių naudingų žinių apie humaniškumo ugdymo svarbą bei skatina gilias diskusijas mūsų laikais itin svarbiomis temomis. Šis mokymų vadovas rekomenduojamas mokymo įstaigoms, jaunimo centrams, nevyriausybinėms organizacijoms, neformaliojo ugdymo praktikams, taip pat visiems dirbantiems su savanoriais, organizuojantiems kultūrinius mainus, užsiimantiems kita humanitarine veikla.
Švietimas Holistinis ugdymas Humaniškumas Humanitarinės vertybės
PISA 2018 Results ARE STUDENTS READY TO THRIVE IN AN INTERCONNECTED WORLD?
2018 metais Tarptautinė studentų vertinimo programa (PISA) įvertino pasaulines 15 metų moksleivių kompetencijas, reikalingas gyventi stipriai susietame ir besikeičiančiame pasaulyje. Globali kompetencija apibrėžiama kaip gebėjimas: 1) nagrinėti vietinės, pasaulinės ir kultūrinės reikšmės klausimus; 2) suprasti ir vertinti kitas perspektyvas ir pasaulėžiūrą; 3) vykdyti atvirą, tinkamą ir veiksmingą kultūrų sąveiką; ir 4) imtis veiksmų siekiant kolektyvinės gerovės ir tvarios plėtros. PISA 2018 pasaulinis kompetencijos vertinimas buvo atliktas remiantis šiais dviem instrumentais: 1) pažintinis testas, orientuotas į kognityvinius aspektus, įskaitant žinias ir pažinimo įgūdžius; ir 2) klausimyno elementų rinkinys, kuriame kaupiama mokinių, tėvų, mokytojų ir mokyklų vadovų informacija apie save. Klausimynas apima mokinių požiūrį, žinias ir įgūdžius, mokymosi galimybes mokykloje, specialios mokymo programos egzistavimą ir mokyklų, mokytojų ir tėvų pateiktą informaciją apie pasaulinės kompetencijos skatinimo veiklą.
OECD Global skills Students and Education Knowledge and Skills Global Competence
Globalusis švietimas – esama situacija, poreikiai ir galimybės
Globalusis švietimas vaidina itin svarbų vaidmenį globaliuose darnaus vystymosi procesuose, o tarptautinės bendruomenės pripažįstamas ir kaip švietimo kokybės garantas. Ši švietimo koncepcija jau ne vienerius metus skinasi kelią ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo, švietimo, jaunimo politikoje. Kokia yra esama globaliojo švietimo situacija Lietuvoje? Kas sudaro prielaidas globaliojo švietimo aktualizavimui ir plėtojimui Lietuvoje? Ar išnaudojame visas globaliojo švietimo galimybes? Ar užtikriname tinkamą globaliojo švietimo finansavimą? Šioje studijoje pabandysime į šiuos klausimus atsakyti.
Globalus švietimas Darnus vystymasis Vystomasis bendradarbiavimas Global education Sustainable development Development cooperation
Naujienlaiškis: Humaniškumas, savanorystė, bendradarbiavimas
Rugpjūčio 19-ąją kasmet minima tarptautinė Jungtinių Tautų paskelbta diena, kurią pagerbiami humanitariniai darbuotojai ir prisimenami tie, kurie, dirbdami humanitarinį darbą konfliktinėse situacijose, prarado gyvybę. Tačiau humanitarinis darbas nėra tik tarptautinių organizacijų darbuotojų reikalas. Esant tam tikroms situacijoms, kiekvienas iš mūsų galime – ir turime atsakomybę – padėti nelaimėje atsidūrusiems žmonėms.
Humanitarian week humanitarian action Humanitarinis veiksmas ir pagalba Humanitarinės pagalbos savaitė
Produktų sertifikavimas. Etiškos ir atsakingos gamybos bei vartojimo gidas
Kviečiame susipažinti su įvairiais pasaulyje bei Lietuvoje naudojamais etiškos, atsakingos gamybos sertifikavimo principais – produktų žymėjimo etiketėmis ir sertifikavimo procesais. Tai padės lengviau vizualiai atpažinti prekės ženklų deklaruojamas etiškas vertybes ir priimti sprendimą: pirkti šį produktą ar rinktis kitą, geresnį socialiniu bei gamtosaugos aspektais. Tikimės, kad šios žinios sustiprins moralinėmis vertybėmis paremtą elgesį ir padės plisti tarpusavio solidarumui tiek vietos, tiek pasauliniu lygiu; taip pat padės geriau suprasti kasdienę mūsų įtaką ne tik artimoje, bet ir globalioje erdvėje. Šiame leidinyje pateikiame dažniausiai kasdieniame vartojime sutinkamus šiuo metu pasaulyje naudojamus produktų sertifikavimo ženklus, taip pat dalijamės istorijomis, padėsiančiomis geriau suprasti sertifikavimo kontekstą bei serfitikuojamais produktais deklaruojamas vertybes ir principus.
Etiška ir atsakinga gamyba Ethical and responsible production Fair trade UTZ PETA Ecocert POFCAP
Darnaus vystymosi tikslų atvirukai. Mokomoji priemonė
Mokomoji priemonė apie Darnaus vystymosi tikslus. Dėl spaudai tinkamos atvirukų versijos prašome kreiptis šiuo el. paštu - justina@vbplatforma.org
DVT SDG
Sąsajos tarp klimato kaitos, tarptautinės migracijos ir žmogaus teisių Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 kontekste
Vidinio perkėlimo stebėjimo centro (IDMC) duomenimis, 2019 m. bent 24.9 milijono asmenų dėl gamtinių nelaimių buvo perkelti savo šalies viduje. Šis skaičius yra tris kartus didesnis už vidinių perkėlimų dėl konfliktų ir smurto skaičių. Tikėtina, kad gamtinių nelaimių ir kitų su klimato kaita susijusių reiškinių iššauktas žmonių judėjimas ateityje tik intensyvės. Nors klimato migracija, mažai nagrinėta Šaltojo karo metais, sulaukia vis daugiau akademinės bendruomenės, tarpvyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų ir visuomenės dėmesio, šis reiškinys išlieka sąlyginai neapibrėžtas tarptautinėje teisėje. Dėl migracijos priežasčių identifikavimo ir kategorizavimo iššūkių bei neužfiksuojamo žmonių judėjimo nėra aiškūs tikrieji klimato migracijos mastai, nėra sutariama dėl efektyviausių priemonių, reikalingų priverstinių klimato migrantų teisių užtikrinimui. Plačiau skaitykite leidinyje.
Klimato kaita migracija climate change migration Agenda 2030 Darbotvarkė 2030
Islandijos ir Čekijos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo raida atsižvelgiant į narystę EBPO PVK: potencialios kryptys Baltijos šalims
EBPO paramos vystymuisi komitetas (OECD DAC) yra žinoma dalijimosi žiniomis ir patirtimi vystomojo bendradarbiavimo srityje platforma, kuri taip pat prisideda nustatant tarptautinius standartus ir gaires įvairioms su plėtra susijusioms politikoms. Tai narystės pagrindu sukurtas forumas (kuriame yra 30 dabartinių narių), suteikiantis galimybę donorams ne tik koordinuoti savo vystomąją veiklą ir dalytis gerąja patirtimi, bet ir aktyviai dalyvauti bei tiesiogiai prisidėti kuriant naujas normas pasaulinei vystomojo bendradarbiavimo bendruomenei.
EBPO OECD vystymąsis development cooperation
Naujienlaiškis: Vystomojo bendradarbiavimo platforma 2020 liepa
Turinys: - naujienos ir projektai - narių veiklos - ataskaitos ir publikacijos
Naujienlaiškis: Pasaulinė pabėgėlių diena
Lietuvių kalboje žodis „pabėgėlis“, nuo veiksmažodžio „bėgti“, turi negatyvių, iš baimės ir nežinojimo kylančių asociacijų. Kitose kalbose šis žodis siejamas su pagalbos, saugumo suteikimu ištikus nelaimei. „Pabėgėlis“ yra teisinis statusas, skirtas žmonėms, ieškantiems prieglobsčio nuo karo, persekiojimo ir kitų gyvybei pavojų keliančių blogybių gimtinėje. Juk niekas nepalieka savo gimtųjų namų, jei juose viskas gerai. Birželio 20 d. kaip Pasaulinė Pabėgėlių diena minima kasmet nuo 2001 m. Tačiau sulig ja pabėgėlių gyvenimo realybės nesibaigia, o tęsiasi. Lygiai taip pat turi tęstis ir mūsų žmogiškasis solidarumas su tais, kuriems šiandien gyventi sunkiau. Kviečiame susipažinti iš arčiau.
Migracija solidarumas
Naujienlaiškis: Afrikos dienos 2020
Afrika yra turtinga, nustokime ją skurdinti! Minint Tarptautinę Afrikos dieną, gegužės 25-ąją, kaip ir kasmet Lietuvoje rengiamas festivalis „Afrikos dienos“. Šia proga pristatome Jums mūsų tematinį naujienlaiškį. Naujienlaiškyje rasite straipsnius ir audio pakalbius apie Afrikos žemyną įvariomis temomis: pilietinė visuomenė, vystymąsis, technologijos, kultūra ir menas, pilietinis aktyvumas bei kita. Skatiname unikalios, visapusiškos informacijos ir renginių Afrikos žemyno tematika plėtrą ir stiprinimą Lietuvoje. Norime papasakoti įvairias istorijas iš šio žemyno – pabrėžti koks turtingas, daugialypis ir skirtingas yra šis žemynas.
Afrika pilietinė visuomenė vystymąsis kultūra ir menas pilietinis aktyvumas
Humanitarinė pagalba - atsakomybė, principai ir atskaitomybė. Kaip padėti nekenkiant?
Humanitarinė pagalba ir kiti humanitariniai veiksmai glaudžiai siejasi ir su vystomuoju bendradarbiavimu. Šiame leidinyje pristatomi humanitarinės veiklos principai ir iššūkiai, pateikiamos giluminės atvejų analizės, reflektuojant įvairius rizikos faktorius, tarptautinius interesus ir politinės valios vaidmenį humanitarinėje veikloje. Taip pat leidinyje sužinosite apie skausmingas korupcijos pasekmes humanitarinėje srityje, kas yra Pagrindinis Humanitarinės pagalbos standartas bei kokios yra humanitarinės pagalbos organizacijų bendrosios vertybės.
Humanitarinė pagalba
Vystomojo bendradarbiavimo platformos pozicija ir siūlymai dėl COVID-19 pandemijos įtakos vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimui
Vystomojo bendradarbiavimo platformos pozicija, adresuota sprendimų priėmėjams ir visuomenei, dėl Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo vykdymo COVID-19 pandemijos akivaizdoje. Dar anksti pasakyti, kiek truks ši pandemija, ar bus pakartotinių jos stadijų, ar pavyks viską suvaldyti ir balansuoti globaliai, kiek žmonių bus užkrėsti ir kaip tai sąlygos vystomojo bendradarbiavimo politiką, prioritetus ir humanitarinės pagalbos poreikį bei situaciją pažeidžiamiausiuose regionuose. Šiame dokumente klausiame, koks gali būti COVID-19 pandemijos poveikis besivystančioms ekonomikoms bei pateikiame savo poziciją ir siūlymus reaguojant į koronaviruso pandemiją.
vystomasis bendradarbiavimas
COVID-19
oficiali parama vystymuisi
pozicija
Humanitarinio veiksmo ir humanitarinės pagalbos terminų žodynas
Humanitarinio veiksmo žodynas Jums pristato terminus, kurie dažniausiai yra vartojami humanitarinės pagalbos srityje, humanitarinių iššūkių kontekste. Humanitarinės pagalbos srites tikslas yra išgelbėti žmonių gyvybes, palengvinti kančias, su kuriomis susiduriame bei palaikyti žmogaus orumą. Prieš prisijungiant prie humanitarinio veiksmo srities, svarbu apie tai pasidomėti ir suprasti tikslinius dalykus, kaip juos mato ir supranta humanitarinės srities darbuotojai. Svarbu edukuoti save apie humanitarinio veiksmo sritį lygiai taip pat, kaip edukuojate save bet kurioje kitoje srityje.
Rekomendacijos vystomojo bendradarbiavimo srityje dirbančioms nevyriausybinėms organizacijoms
Tai Vystomojo bendradarbiavimo platformos paruoštos rekomendacijos, paremtos atliktu tyrimu, kuriame buvo apklausiami Lietuvos politiniai veikėjai. Šiomis rekomendacijomis siekiama, kad vystomojo bendradarbiavimo srityje dirbančios organizacijos galėtų atkreipti didesnį politinį dėmesį į vystomąjį bendradarbiavimą. Rekomendacijos, suformuluotos šiam tikslui pasiekti, paremtos apklaustųjų politinių veikėjų įžvalgomis bei VB Platformos pasiūlymais.
vystomasis bendradarbiavimas
rekomendacijos
politikai
NVO
Mes veikiam. Mums rūpi. Naujienlaiškis Nr. 1
Naujienlaiškis apie globalią savanorystę ir patirtis, įžvalgas ir pasidalinimus. Malonaus skaitymo! #VolunteeringForHumanity
EUAVI Savanoryste
Darnaus vystymosi tikslų istorijos - Lietuvos gerosios patirtys
Šis leidinys - 17 Darnaus vystymosi tikslų lokalizacijos Lietuvoje istorijų. Su kiekvienu tikslu yra siejama šalies vykdoma geroji praktika. Leidinys įgyvendintas veikiant projekto “Baltics we want by 2050: 51 steps further” rėmuose.
SDGs Lithuania Development
Darnaus vystymosi tikslų istorijos - Estijos gerosios patirtys
Šis leidinys - 17 Darnaus vystymosi tikslų lokalizacijos Estijoje istorijų. Su kiekvienu tikslu yra siejama šalies vykdoma geroji praktika. Leidinys įgyvendintas veikiant projekto “Baltics we want by 2050: 51 steps further” rėmuose.
SDGs Estonia Development
Darnaus vystymosi tikslų istorijos - Latvijos gerosios patirtys
Šis leidinys - 17 Darnaus vystymosi tikslų lokalizacijos Latvijoje istorijų. Su kiekvienu tikslu yra siejama šalies vykdoma geroji praktika. Leidinys įgyvendintas veikiant projekto “Baltics We Want by 2050: 51 Steps Further” rėmuose.
SDGs Latvia Development
Video: Volunteering For Humanity: Petrit Arifi, Volunteers Coordinator at Youth For Refugees
Petrit lives in Presevo, Serbia. He is a part of youth-led organization “Youth for Refugees”. The emergence of the Balkan Route in 2015 and its development in 2016 has temporarily shifted the geographical axis of the refugee-related migrations. After having been taken by about one million unregistered migrants in 2015, in March 2016 the Balkan Route was officially closed; however, a significant number of people were entering the Serbian territory despite the official impossibility to continue North via Hungary or Croatia. This has led to a high number of stranded migrants in the country that counted for more than 7000 individuals by the end of May 2017. Refugees travel from the Greek border to the Serbian border by train, arriving to Tabanovce. From Tabanovce, they have to walk about 2 kilometers to reach the first Serbian check-point where their documents and their luggage are checked and examined. Then, they have to walk another 2 kilometers to reach Miratovac where they can take a bus to go to the registration center in Presevo, Serbia. This video is part of the "EU AID Volunteers - Volunteering for Humanity" project funded by the European Commission and the „Development cooperation and NGOs“ project funded by the Lithuanian Ministry of Social Security. Find out more: #VolunteeringForHumanity
Youth Solidarity Humanity Volunteering EUAVI
Video: Volunteering For Humanity: Medina Hyseni, Coordinator of Youth Office
Medina lives in Presevo, Serbia. She is a part of Youth Office in Presevo, Serbia. The emergence of the Balkan Route in 2015 and its development in 2016 has temporarily shifted the geographical axis of the refugee-related migrations. After having been taken by about one million unregistered migrants in 2015, in March 2016 the Balkan Route was officially closed; however, a significant number of people were entering the Serbian territory despite the official impossibility to continue North via Hungary or Croatia. This has led to a high number of stranded migrants in the country that counted for more than 7000 individuals by the end of May 2017. Refugees travel from the Greek border to the Serbian border by train, arriving to Tabanovce. From Tabanovce, they have to walk about 2 kilometers to reach the first Serbian check-point where their documents and their luggage are checked and examined. Then, they have to walk another 2 kilometers to reach Miratovac where they can take a bus to go to the registration center in Presevo, Serbia. This video is part of the "EU AID Volunteers - Volunteering for Humanity" project funded by the European Commission and the „Development cooperation and NGOs“ project funded by the Lithuanian Ministry of Social Security. Find out more: #VolunteeringForHumanity
Youth Volunteering Solidarity Humanity EUAVI
Video: Volunteering For Humanity: Afete Shabani, Volunteer nurse at NGO Youth for Refugees
Afete lives in Presevo, Serbia. She is a part of youth led organization “Youth for Refugees”. The emergence of the Balkan Route in 2015 and its development in 2016 has temporarily shifted the geographical axis of the refugee-related migrations. After having been taken by about one million unregistered migrants in 2015, in March 2016 the Balkan Route was officially closed; however, a significant number of people were entering the Serbian territory despite the official impossibility to continue North via Hungary or Croatia. This has led to a high number of stranded migrants in the country that counted for more than 7000 individuals by the end of May 2017. Refugees travel from the Greek border to the Serbian border by train, arriving to Tabanovce. From Tabanovce, they have to walk about 2 kilometers to reach the first Serbian check-point where their documents and their luggage are checked and examined. Then, they have to walk another 2 kilometers to reach Miratovac where they can take a bus to go to the registration center in Presevo, Serbia. This video is part of the "EU AID Volunteers - Volunteering for Humanity" project funded by the European Commission and the „Development cooperation and NGOs“ project funded by the Lithuanian Ministry of Social Security. Find out more: #VolunterringForHumanity
Youth Volunteering Solidarity Humanity EUAVI
Video: Volunteering For Humanity: Sunaj Musliulocal, Volunteer-social worker
Sunaj is a social worker and volunteer in Presevo, Serbia. The emergence of the Balkan Route in 2015 and its development in 2016 has temporarily shifted the geographical axis of the refugee-related migrations. After having been taken by about one million unregistered migrants in 2015, in March 2016 the Balkan Route was officially closed; however, a significant number of people were entering the Serbian territory despite the official impossibility to continue North via Hungary or Croatia. This has led to a high number of stranded migrants in the country that counted for more than 7000 individuals by the end of May 2017. Refugees travel from the Greek border to the Serbian border by train, arriving at Tabanovce. From Tabanovce, they have to walk about 2 kilometers to reach the first Serbian check-point where their documents and their luggage are checked and examined. Then, they have to walk another 2 kilometers to reach Miratovac where they can take a bus to go to the registration center in Presevo, Serbia. This video is part of the "EU AID Volunteers - Volunteering for Humanity" project funded by the European Commission and the „Development cooperation and NGOs“ project funded by the Lithuanian Ministry of Social Security. Find out more: #VolunteeringForHumanity
Volunteering Humanity EUAVI Youth Inspiration
Tarptautinio NVO ir UNESCO forumo "Challenging inequalities" deklaracija
2019 m. gruodį tarptautiniame NVO ir UNESCO forume "Challenging inequalities" priimta deklaracija, kurioje nevyriausybinių organizacijų bei UNESCO atstovai, reaguodami į dabartinius nelygybės ir skurdo iššūkius, kviečia valstybių vyriausybes imtis atitinkamų veiksmų.
NVO
UNESCO
nelygybė
skurdas
NGO
inequality
Humanitarian action memory cards (EN version)
This set of cards presents the key aspects of Humanitarian Context.The Humanitariam terms in order to familiarize yourself with Humanitarian Context you can explore cards by specific topics or separately. Humanitarian Context has the goal of saving human lives, relieving human suffering and maintaining human dignity. Before stepping into Humanitarian Context it is important to educate yourself about it and make sure you are on the same page as humanitarian workers as you would educate yourself about any other subject or context. Cards created to enhace the awareness and understanding about Humanitarian action, challenges. #VolunteeringForHumanity
Humanitariam terms Humanitariam action
Humanitarinio veiksmo kortelės (lietuviškai)
Šis kortelių rinkinys Jums pristato pagrindinius aspektus Humanitarinio veiksmo srityje. Humanitarinio veiksmo žodynas Jums pristato terminus, kurie dažniausiai yra vartojami humanitarinės pagalbos srityje, humanitarinių iššūkių kontekste. Humanitarinės pagalbos srites tkslas yra išgelbėti žmonių gyvybes, palengvinti kančias, su kuriomis susiduriame bei palaikyti žmogaus orumą. Prieš prisijungiant prie humanitarinio veiksmo srities, svarbu apie tai pasidomėti ir suprasti tikslinius dalykus, kaip juos mato ir supranta humanitarinės srities darbuotojai. Svarbu edukuoti save apie humanitarinio veiksmo sritį lygiai taip pat, kaip edukuojate save bet kurioje kitoje srityje.
Humanitarinė pagalba Humanitarinis veiksmas Terminai
Šalies gyventojų nuomonės tyrimas dėl investicijų panaudojimo
- Beveik ketvirtadalis (24 proc.) apklaustųjų žino Jungtinių Tautų 17 Darnaus vystymosi tikslų: 3 proc. atsakė - taip, žinau, 21 proc. - taip, teko kažką girdėti, 76 proc. nurodė nežinantys. - 44 proc. respondentų pritaria, kad dalis jų sumokėtų mokesčių būtų skirti mažinti skurdą labiau nepasiturinčiose šalyse: 10 proc. pritaria, 34 proc. - greičiau pritaria. - 71 proc. apklaustųjų teigia, kad jiems yra yra svarbu, jog fondas į kurį ruošiamasi investuoti laikytųsi „tvarių investicijų“ principo: 24 proc. labai svarbu, 47 proc. - greičiau svarbu. - Apklaustieji, kurie sutiktų iš savo investicijų uždirbti mažiau, jei jų pinigai būtų investuojami tik į socialiai atsakingus verslus, sąlyginai sutiktų atsisakyti 17 proc. savo uždarbio. Visgi, 41 proc. apskritai nesutiktų ir verčiau rinktųsi didesnę tikėtiną grąžą uždirbantį fondą. - Apklaustieji, kurie sutiktų iš savo investicijų uždirbti mažiau, jei jų pinigai būtų investuojami tik į aplinkai draugiškus, atsakingus verslus, sąlyginai sutiktų atsisakyti 16 proc. savo uždarbio. 40 proc. apskritai nesutiktų ir verčiau rinktųsi didesnę tikėtiną grąžą uždirbantį fondą. - Apklaustieji, kurie sutiktų iš savo investicijų uždirbti mažiau, jei jų pinigai būtų investuojami tik į skaidriai valdomus verslus, sąlyginai sutiktų atsisakyti 16 proc. savo uždarbio. 37 proc. apskritai nesutiktų ir verčiau rinktųsi didesnę tikėtiną grąžą uždirbantį fondą.
Darnaus vystymosi Tikslai DVT SDG Apklausa
The illustrative guide to the Dochas Code of Conduct
Dóchas is the Irish Association of Non-Governmental Development Organisations. It provides a forum for consultation and co-operation between its members and helps them speak with a single voice on development issues. Adopted by Dóchas member organisations in 2007, the Dóchas Code of Conduct on Images and Messages (the Code) offers a set of guiding principles for NGOs to use while designing and implementing their public communications strategy.
Guide for images and messaging Communication strategies NGO
Vystomojo bendradarbiavimo komunikacijos gairės
Vystomojo bendradarbiavimo projektų komunikacijos analizė parodė, kad projektų vykdytojų – nevyriausybinių organizacijų (NVO), valstybės institucijų, visuomeninių ir kitų organizacijų – interneto svetainėse pateikiama mažai informacijos (arba jos visai nėra), trūksta kokybiškų nuotraukų, ne visada nurodoma, kad projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. Todėl šiomis komunikacijos gairėmis siekiama sustiprinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektų vykdytojų komunikaciją ir taip užsitikrinti didesnį Lietuvos visuomenės palaikymą ir įsitraukimą, stiprinti Lietuvos kaip patikimos partnerės įvaizdį.
Vystomasis bendradarbiavimas Komunikacijos gidas
Lithuania: seeing a bigger picture 2019
Lithuania: seeing a bigger picture 2019 Report and policy note about Lithuania's development cooperation policy, sustainable development goals, fair trade, CSOs, international memberships and participation. Report presents current data analysis and recommendations from Lithuanian NGDO Platform. Report includes data analysis and reports, specific target research and observations. 2019
development cooperation
OECD
fair trade
CSO
Supporting Civil Society Networks
Civil society network, management and governance.
Two Worlds One Planet - Introduction to Barefoot guide
Socialinis pokytis ir atskirtis - Pietų Afrikos Respublika.
Terminas „Darnaus vystymosi tikslai“ svarbiausi pasaulyje iššūkiai reprezentatyvi apklausa
Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa. Kviečiame pasidomėti 2017m. atlikta apklausoje Lietuvoje apie DVT bei svarbiausius iššūkius pasaulyje.
DVT Darnus vystymasis Vystomasis bendradarbiavimas Jungtinės Tautos
Moterų kaltinimas raganavimu
Nusprendusi pusmečiui išvykti į Indiją ir Nepalą, U. Grigaitė dar nežinojo, kad viskas baigsis tuo, jog ji ilgą laiką tyrinės ten vis dar gyvą tradiciją apkaltinti moteris raganavimu, jas žeminti, skriausti ir net žudyti. Ugnė prisimena, jog pasirinko vykti į šias šalis, nes tiesiog norėjo pažinti jų kultūras, žmones, kitokį pasaulį. Pirmoji kelionė vyko 2012–2013 m., Indijoje kartu su draugu U. Grigaitė praleido beveik penkis mėnesius, Nepale – vieną. Kviečiame paskaityti trumpą straipsnį, o pilną tyrimą bei jo rezultatus taip pat galite rasti mūsų bibliotekoje.
Nepalas Indija Raganavimas Moterų teisės
ŽMONĖS IŠ LIETUVOS – PASAULIUI: JUNGTINIŲ TAUTŲ DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI IR VYSTOMASIS BENDRADARBIAVIMAS
Jūsų matote pirmąjį leidinį, iš darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo perspektyvos pristatantį globalius Lietuvos žmones pasaulyje. Tarsi nedidukė XXI a. antrojo dešimtmečio enciklopedija, kupina įvairiausių patirčių, įkvepiančių minčių bei nuostabių pasiekimų, o svarbiausia – parodanti, kad tarp mūsų yra tokių, kurie ne tik aiškiai suvokia būtinybę spręsti globalinius ir tarpusavyje susijusius iššūkius, bet ir turi ryžto, talento bei įgūdžių tai daryti. Jie nelaukia, kol atvyks koks nors išgalvotas gelbėtojas ir viską sutvarkys. Ne. Jie supranta, kad sėdint rankas sudėjus ir dejuojant niekas nepasikeis, kad reikia kolektyviai bendradarbiaujant imtis realių veiksmų.Kadangi JT darnaus vystymosi tikslai yra nedalomi, tai ir mūsų pašnekovų veiklos neapsiriboja viena sfera. Juk viskas pasaulyje yra tarpusavyje susiję, tad, pvz., pradėjus kalbėti apie vandenį savaime iškyla sveikatos ir gamtosaugos klausimai, o palietus nelygybės temą – ir švietimo, ir deramo darbo, ir išteklių prieinamumo, ir lyčių aspektai. Šio leidinio herojai pasirinko skirtingus būdus veikti ir gyventi, net nebūtinai tiesiogiai nusiteikę įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus. Tačiau tai tik dar kartą parodo, kad turime dirbti visais frontais, susitelkę, padėdami vieni kitiems. Tik taip ko nors pasieksime.
Darnaus Vystymosi Tikslai DVT Jungtinės Tautos SDG
Social change: inspired by evolution or revolution?
What do we call social change? Topic research reflection about social change. Focusing on characteristics of social change we can raise a question hwo can social change be inspired by evolution and revoluntion. Reflection prepared for FORUS Leadership Development Forum, Circle 3. Justina Kaluinaite
social change
Leidinys: Darnaus vystymosi tikslai 2017
Darnaus vystymosi tikslai (DVT) yra konkretus planas, kurį sudaro 17 tikslų, 169 uždavinių ir 230 pirminių rodiklių. Lietuva kartu su kitomis pasaulio šalimis įsipareigojo siekti DVT įgyvendinimo pagal konkrečius jai pritaikomus kiekvienos srities rodiklius. DVT grindžiami trim pagrindiniais tvarios plėtros aspektais – aplinkos, socialiniu ir ekonominiu. Visi tikslai yra tarpusavyje glaudžiai susiję ir apima įvairias gyvenimo sritis: skurdą, maisto saugą, sveikatą, tvarų vartojimą ir gamybą, ekonomikos augimą, užimtumą, infrastruktūrą, tvarų gamtinių išteklių valdymą, kovą su klimato kaita,lyčių lygybę, taikią ir įtraukią visuomenę, partnerystes siekiant gerbūvio.
Darnaus vystymosi tikslai DVT Jungtinės Tautos
Vystomojo bendradarbiavimo komunikacijos gidas: pasaulio ir Lietuvos praktikos
Šis leidinys – tai komunikacijos gidas, kuriame glaustai paaiškinami pagrindiniai principai, kuriais turėtume vadovautis siekdami geresnio pasaulio mums visiems. Čia taip pat rasite (ne) vartotinų terminų žodynėlį, kuris padės lengviau susigaudyti dažnai painioje vystomojo bendradarbiavimo terminologijoje ir patars, kurių žodžių nederėtų vartoti bei kuo juos pakeisti. Šis leidinys skirtas žurnalistams, redaktoriams, fotografams, žiniasklaidos darbuotojams, viešųjų ryšių specialistams, studentams, NVO sektoriaus darbuotojams ir savanoriams, valstybinio sektoriaus darbuotojams, švietimo srityje dirbantiems asmenims – gimnazijų, mokyklų, universitetų dėstytojams, mokytojams, jaunimo ugdymo specialistams, jaunimo centrų darbuotojams.
Vystomasis bendradarbiavimas Komunikacijos gidas NVO
Leidinys ,,Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika: 14 pažangos metų?”
Vystomasis bendradarbiavimas – tai visas šias sritis apimanti šalies užsienio politika, apibūdinanti bendradarbiavimą tarp paramą teikiančių valstybių donorių ir besivystančių paramos gavėjų, kuria remiamas ilgalaikis ir darnus pastarųjų vystymasis, skurdo mažinimas ir jų integracija į pasaulio ekonomiką. Kodėl Lietuva vykdo vystomojo bendradarbiavimo politiką ir kas lemia kasmetinį šiai politikos sričiai skiriamų lėšų augimą, nepaisant riboto visuomenės palaikymo? Kokių tikslų siekiama įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo politiką? Į šiuos ir kitus klausimus atsakoma šiame leidinyje, kurio tikslas yra apibendrinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos pokyčius nuo 2003 m. iki 2017 m., identifikuoti pokyčius sąlygojusius faktorius ir veikėjus, išanalizuoti jų poveikį vystomojo bendradarbiavimo politikai ir ypač teikiamos paramos prioritetams.
Oficiali paramai vystymuisi Jungtinės Tautos Vystomasis bendradarbiavimas Besivystančios šalys Darnus vystymasis
Lietuvos DVT 10 ataskaita
Ataskaitoje apžvelgiamas didėjančios nelygybės poveikis žmonėms ir planetai. Jame aprašoma įvairių nelygybės formų realybė tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu. Jį sudaro 15 nacionalinių ataskaitų ir 11 teminių ataskaitų, kuriose nagrinėjami pagrindiniai nelygybės aspektai, įskaitant lytį, amžių, negalią, etninę kilmę ir benamystę. Ataskaitą parengė „Make Europe Sustainable for All“, Europinis projektas, kuris skatina JT darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą, bendradarbiaujant su SDG Watch Europe - tarpsektoriniu pilietinės visuomenės aljansu, kurį sudaro daugiau kaip 100 organizacijų, pasisakančių už DVT įgyvendinimą. DVT yra pasaulio krizės valdymo planas, kuriuo siekiama panaikinti skurdą ir apsaugoti planetą. Kova su nelygybe yra vienas iš 17 tikslų, kuriuos pasirašė visos ES valstybės, įsipareigodamos juos įgyvendinti iki 2030. Tikslų veikimas yra efektyvus tik tuomet, kuomet pastangos yra matomos kiekviename iš tikslų, valstybės stengiasi įgyvendinti juos visus, neišskirdamos tam tikrų tikslų, kaip prioritetinių valstybės sričių. Šiuo atveju vis dar didelė nelygybė valstybėse, smarkiai lėtina visų DVT įgyvendinimą. Lietuvos DVT 10 ataskaita yra suskirstytas į kelis tematinius skyrius: - Lyčių lygybė - Visuomenės požiūris į atskiras socialines grupes - Migracija - Vystomasis bendradarbiavimas
DVT Darnus vystymasis Vystomasis bendradarbiavimas Europos Sąjunga Lietuva Kova su nelygybe
„Falling through the cracks: Exposing inequalities in the European Union and beyond“
DESPITE THE EUROPEAN UNION’S COMMITMENT TO LEAVE NO ONE BEHIND, MILLIONS OF PEOPLE IN EUROPE ARE FALLING VICTIM TO WIDENING INEQUALITIES, A MAJOR EU-WIDE REPORT CONCLUDES: ‘FALLING THROUGH THE CRACKS: EXPOSING INEQUALITIES IN EUROPE AND BEYOND’ The report shines a light on the impact of rising inequalities on people and planet. It maps the reality of various forms of inequality, both nationally and at the European level. It consists of 15 national reports and 11 thematic reports exploring key dimensions of inequality, including gender, age, disability, ethnicity and homelessness.
SDG Sustainable Development Fight Inequalities European Union
Witchcraft Accusation and Persecution of Women in Nepal
The aim of this study and its report is to demonstrate the scope and complexity of witchcraft accusation and persecution (WAP) of women in Nepal and to draw the attention of all key stakeholders, including academia, to the significant scale, severity and complexity of associated human rights violations committed against women in Nepal. The results of this study deepen the knowledge base and understanding, of the complex and multi-faceted circumstances that surround the issue of WAP in Nepal.
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
globalusis švietimas
lygybė
integracija
Tarpkultūrinis mokymasis
Nagrinėjamos temos: teorija apie tarpkultūrinį mokymąsi ir jo svarbą. Leidinio pabaidoje pridėtos praktinės užduotys ir žaidimai.
tarpkultūrinis mokymas
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Nuo teorijos iki praktikos
Skurdas
globalusis švietimas
demokratija
socialinė raida
aplinkosauga
gerovė
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
globalusis švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - užsienio kalba
Patarimai, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į užsienio kalbos pamokas.
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
užsienio kalba
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - matematika
Patarimai, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į matematikos pamokas.
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
matematika
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - lietuvių kalba
Lietuvių kalbą užsieniečiui išmokti yra sunku, tačiau dažnas užsienietis stengiasi ją vartoti, norėdamas geriau suprasti mūsų kultūrą.
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
lietuvių kalba
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - istorija
Filmukas su patarimais, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į istorijos pamokas.
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
istorija
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - geografija
Patarimai, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į geografijos pamokas.
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
geografija
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - etika
Filmukas apie patyčių ir etikečių klijavimo žalą.
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
etika
stereotipai
patyčios
Atviras kodas: pilietis
Leidinyje nagrinėjamos keturios pagrindinės temos – demokratinės vertybės, pagarba įvairovei, socialinis solidarumas ir tautinis tapatumas. Kiekvienai iš jų trumpai pristatoma teorija, rekomenduojamas vienos dienos mokymų planas ir išsamiai aprašomi metodai, tinkantys dirbti su moksleiviais neformaliuose užsiėmimuose arba paįvairinti pamokų turinį.
Demokratija
solidarumas
tautinis tapatumas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: demografija ir migracija
Pamokų planas, skirtas nagrinėti migracijos problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
migracija
demografija
vystomasis bendradarbiavimas
mokykla
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: humanitarinė pagalba
Pamokų planas, skirtas nagrinėti humanitarinės pagalbos svarbą ir teikimo problemas.
humanitarinė pagalba
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: vaikai ir jaunimas
Pamokų planas, skirtas nagrinėti problemas, su kuriomis susiduria vaikai ir jaunimas besivystančiose šalyse.
vaikai
jaunimas
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: tvarus augimas
Pamokų planas, skirtas nagrinėti ekologiško, tvaraus augimo svarbą vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
tvarus augimas
tvarumas
darnus vystymasis
vystomasis bendradarbiavimas
ekologija
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: taika ir saugumas
Pamokų planas, skirtas nagrinėti konfliktų problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
taika
saugumas
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: sveikata
Pamokų planas, skirtas nagrinėti sveikatos problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
sveikata
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: moterys ir mergaitės
Pamokų planas, skirtas nagrinėti lyčių lygybės problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
lyčių lygybė
lygybė
moterys
mergaitės
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: švietimas
Pamokų planas, skirtas nagrinėti švietimo problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: žmogaus teisės ir valdymas
Pamokų planas, skirtas nagrinėti žmogaus teisių ir valdymo problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
žmogaus teisės
valdymas
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: tvarus vystymasis ir kova su klimato kaita
Pamokų planas, skirtas nagrinėti tvaraus vystomosi bei klimato kaitos problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
tvarus vystymasis
klimato kaita
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: maisto sauga
Pamokų planas, skirtas nagrinėti maisto saugos, aprūpinimo maistu problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
maisto sauga
aprūpinimas maistu
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: Europa pasaulyje
Pamokų planas, skirtas nagrinėti Europos Sąjungos ir šalių narių vaidmenį, siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų, globalaus vystymosi.
Europa
Europa pasaulyje
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Instrukcija mokytojams „Ne tik skaičiai“ - švietimo dėl migracijos ir prieglobsčio Europoje priemonių rinkinys
Tai švietimo dėl migracijos ir prieglobsčio Europoje priemonių rinkinio instrukcija mokytojams. Joje ugdytojai ras išsamius pamokų planus diskusijoms su moksleiviais apie prieglobsčio prašymą Europoje, ekonominę migraciją, jos atspindžius žiniasklaidoje, nepilnamečių migraciją, prekybą žmonėmis, nuorodų į vaizdo medžiagą. Pamokų planai tinkami vyresniųjų klasių moksleiviams. Visa susijusi vaizdo medžiaga yra prieinama adresu: http://www.unhcr.org/pages/4b7409436.html#_ga=1.129911884.1122403705.1444828162
migracija
prieglobstis
Europa
Pasaulio dienovydžiai: Sakartvelas
Rusijos - Sakartvelo karas, įvykęs 2008 m., truko tik penkias dienas, tačiau jame itin nukentėjo Sakartvelo piliečiai. ES iniciatyva buvo pasirašyta ugnies nutraukimo sutartis ir įsteigta misija stebėti saugumo situaciją Sakartvele, visgi dabar yra susiduriama su kliūtimis stebėti vidaus padėtį Pietų Osetijoje ir Abchazijoje. Sakartvelo gyventojai skatina vyriausybę tapti NATO nare, tačiau nestabili vidaus politinė situacija daro įtaką užsienio politikai, bijoma galimų Rusijos sankcijų.
Sakartvelas
Pasaulio dienovydžiai: Sirija
Europos Komisija vis daugiau lėšų skiria humanitarinės pagalbos tiekimui į karo kamuojamą Siriją. Dėl sudėtingos situacijos valstybėje auga pabėgėlių skaičius. Vakarų valstybės privalo imtis priemonių išspręsti vieną rimčiausių krizių regione. Neradus sprendimo, konfliktas gali sužlugdyti visą regiono politinę sistemą.
Sirija
humanitarinė pagalba
konfliktai
pabėgėliai
Europos Sąjunga
Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga
Aptariami ES teikiamos humanitarinės pagalbos principai, priemonės. Humanitarine pagalba siekiama išsaugoti žmonių gyvybes ir palengvinti kančias ištikus stichinėms nelaimėms, konfliktų kamuojamose teritorijose ir pan.
humanitarinė pagalba
Europos Sąjunga
Pasaulio dienovydžiai: Lietuvos patirties perdavimas
Apie Lietuvos patirties perdavimą vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
Lietuvos parama
vystomasis bendradarbiavimas
patirties perdavimas
Pasaulio dienovydžiai: Azerbaidžanas
Dvynių projekto su Azerbaidžanu metu buvo kuriama antikorupcinė sistema.
Azerbaidžanas
korupcija
Europos Sąjunga
eurointegracija
Pasaulio dienovydžiai: Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Užsienio reikalų ministerijoje Vystomojo bendradarbiavimo departamentas koordinuoja ES Dvynių programos įgyvendinimą Lietuvoje. Šia programa siekiama pagelbėti narystės ES siekiančias šalis įgyvendinti reformas perduodant Lietuvos sukauptą stojimo į ES patirtį. Populiariausios žemės ūkio, finansų, transporto bei energetikos sferos. Lietuvos institucijos laimi daug projektų.
Lietuvos parama
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Pasaulio dienovydžiai: Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos pirmininkavimo ES metu didžiausias dėmesys skiriamas vystymosi tikslams po 2015-ųjų, deryboms dėl vystymosi finansavimo. Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu vyksta įvairūs renginiai: neformalūs darbo grupių susitikimai, Europos vystymosi dienos, diskusijos.
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Europos Sąjunga
Pasaulio dienovydžiai: moterų verslumas Sakartvele ir Moldovoje
Sakartvele ir Moldovoje vykdomi projektai, kuriais siekiama skatinti moterų verslumą. Sakartvelo moterų inicijuoti projektai sėkmingiausiai veikia paslaugų sektoriuje, sveikatos apsaugos srityje.
Gruzija
Moldova
verslumas
lyčių lygybė
sveikata
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Eurointegracija
Europos integracijos studijų centras Lvove bendrauja su Krymo televizija ir kuria laidas, skiriamas remti Ukrainos eurointegraciją. Siekiama parodyti eurointegracijos naudą, skatinti partnerystę su Lietuva.
eurointegracija
Ukraina
Europos integracija
integracija
Pasaulio dienovydžiai: Lietuva ir Moldova
Moldova ir Lietuva aktyviai įgyvendina įvairius vystomojo bendradarbiavimo projektus - žemės ūkio, savivaldos, demokratijos sklaidos. Moldovai aktualiausios sritys yra susiję su eurointegracija.
Moldova
eurointegracija
vystomasis bendradarbiavimas
Pasaulio dienovydžiai: Lietuva ir Ukraina
Ukraina
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Lietuva ir Baltarusija
Baltarusija
jaunimas
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: programėlė-žaidimas apie vystymąsi
Sudominti vystomuoju bendradarbiavimu siekiama ir moksleivius: sukurta programėlė - žaidimas, skatinanti gilinti žinias apie vystymąsi žaidžiant.
globalusis švietimas
jaunimas
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Lietuva ir Afganistanas
Goro provincijoje Afganistane Lietuvos archeologai ieškojo archeologijos objektų ir juos registravo. Ankstesnių projektų metu taip pat buvo siekiama surasti archeologijos paveldo Goro provincijoje, vietine kalba sudarytas paveldo registras, surengti paminklosauginiai kursai. Lietuva - vienintelė valstybė, skyrusi lėšų Afganistano kultūros plėtrai.
Afganistanas
vystomasis bendradarbiavimas
archeologija
kultūra
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos įsipareigojimai vystymuisi kainuoja Lietuvos mokesčių mokėtojams, tad kodėl reikia remti besivystančias šalis? Vystomasis bendradarbiavimas - tai išsivysčiusių valstybių politikos dalis, po nepriklausomybės Lietuva taip pat gavo vystomojo bendradarbiavimo lėšų stiprinti savo politinę bei ekonominę sistemas. Dabartinis Lietuvos įnašas į Europos plėtros fondą didėja ir tai svarbu norint sudaryti geresnes gyvenimo sąlygas kiekvienam pasaulio gyventojui.
vystomasis bendradarbiavimas
tarptautiniai įsipareigojimai
skurdas
Europos Sąjunga
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas Gruzijoje
sveikata
Gruzija
vystomasis bendradarbiavimas
gydytojai
Lietuvos parama
gebėjimų stiprinimas
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo dešimtmetis
Leidinyje glaustai ir aiškiai aptariama nuo 2003 m. Lietuvos teikta vystomojo bendradarbiavimo parama vystymuisi, prioritetinės šalys ir sritys.
Afganistanas
Baltarusija
Gruzija
Ukraina
Moldova
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Lietuva tarptautinėje misijoje Afganistane 2005-2013 m.
Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis aptariamas Lietuvos indėlis į tarptautinę misiją Afganistane, teikta vystomojo bendradarbiavimo pagalba.
Afganistanas
kariuomenė
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Savanorystė
Apie savanorystės naudą vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
savanorystė
vystomasis bendradarbiavimas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Video medžiaga apie sąžiningą prekybą (angl. FAIRTRADE)
Pristatoma Sąžiningos prekybos produktų įvairovė.
sąžininga prekyba
produkcija
Teisės ir laisvės praktikoje
Teorinis ir metodinis skirtas mokytojams, ugdantiems mokinių jautrumą žmogaus teisių klausimais. Pateikiama informacija apie Europos žmogaus teisių konvenciją, kaip veikia Europos žmogaus teisių teismas, kiekvienai temai skirtos praktinės užduotys.
žmogaus teisės
Europos žmogaus teisių konvencija
Sąžiningos prekybos vadovas
Aptariama Sąžiningos prekybos idėja, principai, produktai, prekyba Baltijos šalyse.
Sąžininga prekyba
kava
kakava
cukrus
bananai
Pozityvo metodika
Metodinis rinkinys susideda iš septynių temų, kurios susijusios su žmogaus teisių propagavimu, tolerancijos ugdymu. Nagrinėjamos temos: bendraamžių švietimas, žmogaus teisės, diskriminacija (dėl tautybės ir negalios), socialinė nelygybė, smurtas prieš moteris, lyčių vaidmenys ir stereotipai, jaunimo sveikata. Šiame metodiniame rinkinyje pateikta informacija ir užsiėmimai skatina ir ugdo kritinį mąstymą bei įgalina jaunimą pokyčiams ir veiksmams, užtikrinantiems žmogaus teisių įgyvendinimą.
diskriminacija
integracija
atskirtis
skurdas
migracija
žmogaus teisės
ŽIV/AIDS
depresija
sveikata
Over the Hedge. Ar mažėja lyčių atotrūkis? Baltarusijos ir Lietuvos atvejai.
Leidinyje anglų kalba iliustruotai ir paprastai lyginami lyčių lygybės aspektai Lietuvoje ir Baltarusijoje, pvz.: moterų išsilavinimas, vaidmenys, dalyvavimas versle ir pan.
Lietuva
Baltarusija
lyčių lygybė
Nuo teorijos iki praktikos
Skurdas
globalusis švietimas
demokratija
socialinė raida
aplinkosauga
gerovė
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
globalusis švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Video medžiaga apie vėjo energiją
Video medžiaga apie vėją - vieną pagrindinių gamtos reiškinių, galinčių suteikti švarią ir nekenksmingą energiją.
vėjas
energetika
atsinaujinantys šaltiniai
vėjo energija
švari energija
Video: Pasaulyje nėra kitokių - tautinės mažumos
Užsieniečiai Lietuvoje dažnai susiduria su nenoriu vietinių gyventojų bendravimu, tačiau jaunesnioji karta yra tolerantiškesnė.
tautinės mažumos
užsienis
Video: Pasaulyje nėra kitokių - seksualinės mažumos
Homoseksualumas nėra liga, tačiau konservatyvi Lietuvos visuomenė dar vis dažnai netolerantiškai vertina homoseksualius asmenis.
homoseksualumas
tolerancija
Video medžiaga apie saulės energiją
Saulės energija - viena iš švaraus kuro rūšių, kurią galima panaudoti ir kasdieniame gyvenime.
saulės energija
energetika
švari energija
atsinaujinantys šaltiniai
Video medžiaga apie transportą ir mobilumą
Transporto priemonės - vienos didžiausių oro teršėjų. Yra daug alternatyvių keliavimo priemonių: viešasis transportas, dviračiai, pasivaikščiojimas pėsčiomis.
transportas
mobilumas
oro tarša
Video medžiaga apie iškastinį kurą ir klimato kaitą
Pagrindinė klimato kaitos priežastis - iškastinio kuro naudojimas.
iškastinis kuras
klimato kaita
Video medžiaga apie žalią gyvenseną
Gyventi žaliai galima pradėti nuo mažų žingsnelių - taupyti vandenį, keliauti viešuoju transportu, rūšiuoti atliekas.
žalia gyvensena
ekologija
Video medžiaga apie elektros ir elektroninės įrangos atliekas
Elektroninė įranga virsta kenksingomis atliekomis, kurios skleidžia toksines medžiagas, teršia aplinką. Tačiau viską galima perdirbti - tereikia palikti nebenaudojamą elektrotechniką tam skirtose vietose.
elektronika
elektroninė įranga
tarša
atliekos
ekologija
Video medžiaga apie atliekas
Didelis vartojimas veikia aplinką: kertami miškai, į atmosferą išmetamos žalingos anglies dioksido dujos.
atliekas
vartojimas
atsakingas vartojimas
ekologija
Video medžiaga apie biokurą
Biokuras - alternatyva senkantiems energijos šaltiniams. Lietuvos klimatas - labai tinkamas auginti ir naudoti žaliąjį kurą.
biokuras
iškastinis kuras
energetika
atsinaujinantys šaltiniai
Video medžiaga apie atliekų rūšiavimą
Rūšiuojant taupomi gamtos ištekliai, taip pat mažinama tarša. Rūšiuoti - paprasta ir naudinga.
atliekos
atliekų rūšiavimas
ekologija
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Globalusis švietimas – Darniam pasauliui sukurti
Metodinė priemonė darbui su jaunimu yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.
darnus vystymasis
globalizacija
sveikata
vartojimas
lygybė
Diskriminuoti negalima integruoti
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos išleista knyga su užduotimi apie normas, stereotipus, išankstinius nusistatymus ir galimybes. Nagrinėjamos temos: diskriminacija dėl neįgalumo, amžiaus, homoseksualumo, rasės, tautybės.
diskriminacija
integracija
rasizmas
religija
tautybė
negalia
homoseksualumas
Atviras kodas: pilietis
Leidinyje nagrinėjamos keturios pagrindinės temos – demokratinės vertybės, pagarba įvairovei, socialinis solidarumas ir tautinis tapatumas. Kiekvienai iš jų trumpai pristatoma teorija, rekomenduojamas vienos dienos mokymų planas ir išsamiai aprašomi metodai, tinkantys dirbti su moksleiviais neformaliuose užsiėmimuose arba paįvairinti pamokų turinį.
Demokratija
solidarumas
tautinis tapatumas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Vystomasis švietimas
Trumpas informacinis leidinys apie Vystomąjį švietimą (pasaulyje, ES, Baltijos šalyse ir Lietuvoje).
globalusis švietimas
Vystomasis bendradarbiavimas: Pasaulio ir Lietuvos įsipareigojimas
Informacinis leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą. Nagrinėjamos temos: Tūkstantmečio vystymosi tikslai, ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
ŽIV/AIDS
nelygybė
demokratija
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Vystomasis bendradarbiavimas ir jaunimas
Trumpas leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą, Tūkstantmečio plėtros tikslus, pagalbą vystymuisi bei būdus, kaip prie šių problemų sprendimo prisidėti gali kiekvienas jaunas žmogus.
Vystomasis bendradarbiavimas
skurdas
darnus vystymasis
švietimas
Tolimi kraštai- artimi gyvenimai
Knygelė, skirta 8-12 metų amžiaus vaikams, kurios pagalba vaikai suprantamai ir paprastai supažindinami su Europos Sąjungos teikiama pagalba besivystančioms šalims.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
humanitarinė pagalba
globalusis švietimas
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
globalusis švietimas
lygybė
integracija
Sudominti bendradarbiavimu vystymosi labui
Afrika
darnus vystymasis
vaikai
parama vystymuisi
skurdas
nelygybė
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Pradedančiojo vadovas apie vystomąjį bendradarbiavimą
Leidinyje surinkta aktuali informacija apie paramą vystymuisi, Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) pakeisiančią darbotvarkę bei nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų ateities perspektyvas ir iššūkius.
Vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Šiuo mokytojams ir dėstytojams skirtu priemonių rinkiniu, kurį sukūrė Europos Komisijos tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DG DEVCO), siekiama padėti mokytojams bei dėstytojams, suteikianti mūsų būsimiems politikos formuotojams (15–24 metų jaunuoliams) žinių apie pagalbos vystymuisi rezultatus, kurių pasiekė Europos Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis kaip didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja, ir įdiegti geresnį supratimą apie globalius iššūkius, su kuriais jie vis dažniau susidurs. Šiame leidinyje pateikiama bendra informacija apie Europos metus vystymuisi, vystomąjį bendradarbiavimą, terminų žodynas. Šioje bibliotekoje atskirai galima rasti ir teminių pamokų planų pavyzdžius.
žmogaus teisės
Europos metai vystymuisi
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
švietimas
lyčių lygybė
sveikata
Europos Sąjunga
klimato kaita
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
globalusis švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo dešimtmetis
Leidinyje glaustai ir aiškiai aptariama nuo 2003 m. Lietuvos teikta vystomojo bendradarbiavimo parama vystymuisi, prioritetinės šalys ir sritys.
Afganistanas
Baltarusija
Gruzija
Ukraina
Moldova
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Lietuva tarptautinėje misijoje Afganistane 2005-2013 m.
Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis aptariamas Lietuvos indėlis į tarptautinę misiją Afganistane, teikta vystomojo bendradarbiavimo pagalba.
Afganistanas
kariuomenė
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Globalusis švietimas – Darniam pasauliui sukurti
Metodinė priemonė darbui su jaunimu yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.
darnus vystymasis
globalizacija
sveikata
vartojimas
lygybė
Galime keisti(-s)
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).


Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
diskriminacija
integracija
Tvari ateitis mūsų rankose
Skaitiniai apie ES politiką klimato kaitos, skurdo mažinimo, vartojimo atžvilgiu.
darnus vystymasis
aplinkosauga
klimato kaita
ištekliai
skurdas
Vystymasis ir bendradarbiavimas
Aptariama ES teikiamos vystomojo bendradarbiavimo pagalbos principai, priemonės, paramos sritys.
darnus vystymasis
skurdas
tarptautinė pagalba
Europos Sąjunga
besivystančios šalys
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Video medžiaga apie sąžiningą prekybą
Pristatoma, kuriose pasaulio šalyse yra auginami ir gaminami Sąžiningos prekybos (angl. FairTrade) ženklu pažymėti produktai.
sąžininga prekyba
fairtrade
tvarus vystymasis
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
globalusis švietimas
lygybė
integracija
Rūpinkis savimi ir aplinka
Kodėl reikia rūpintis aplinka? Ogi todėl, kad būtumėt sveiki, laimingi, kad Žemėje būtų gera gyventi ne tik jums, bet ir jūsų vaikams. Dalį piešinių nuspalvinome mes, dalį palikome jums – pabaikite spalvinti, sugalvokite knygelės personažų vardus. Ir paprašykite, kad auklėtojai, mokytojai ar tėveliai padėtų parašyti laiškutį mums – paskutiniajame puslapyje yra keletas klausimų.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
gamta
Mes skolingi gamtai
Leidinyje pateikiami trumpi tekstai aktualiomis aplinkosauginėmis temomis (nagrinėjamos temos: vanduo, oras, gamta, atliekos, ekologiška gyvensena, aplinkosauga). Leidinio pabaigoje išsamiai paaiškinta kaip vaikai gali patys pasidaryti įdomių darbelių ar atlikti nesudėtingus eksperimentus.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
gamta
Klimato politika
Aptariama klimato kaitos problematika, ES vykdoma politika.
klimato kaita
aplinkosauga
darnus vystymasis
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Green'as gyvenimas. Žemės ūkis
Žmogus ir gamta gali funkcionuoti labai harmoningai. Darniai ūkininkaudami žemdirbystę žmonės veikia kartu su gamta: fermakultūra užsiimantys ūkininkai ne tik patenkina visus savo poreikius, bet ir padeda jai. Filmuke fermakultūros pradininkas Stephas Holzeris dalinasi sėkminga savo ekologinio ūkininkavimo patirtimi.
žemės ūkis
ekologija
darnus vystymasis
permakultūra
Green'as gyvenimas. Žalioji architektūra
Gyvenamieji pastatai nėra skirti parodyti savo statusą, o harmoningai įsilieti į aplinką. Šiandien skatinamas vis didesnis vartojimas, statoma vis daugiau namų, kad žmonės būtų koncentruoti vienoje vietoje, tačiau, norėdami būti draugiški gamtai, turime prisiminti ekologinę architekrūrą.
ekologija
žalioji architektūra
energijos taupymas
vartojimas
Green'as gyvenimas. Klimato kaita ir ekologinė etika
Žmogus gyvena kartu su gamta, tad klimato kaita kelia didžiulę grėsmę ne tik gyvūnams, augalams, bet ir mums.
klimato kaita
ekologija
etika
Green'as gyvenimas. Green drive'as
Neretai mes net trumpus atstumus važiuojame automobiliu, užmiršdami poveikį gamtai. Vis dažniau įvedami įstatymai, norint kontroliuoti automobilių išskiriamų kenksmingų dujų kiekį. Filmuke yra aptariamos alternatyvios transporto priemonės: elektromobiliai, dviračiai, taip pat pasakojama, kas yra ekonomiškas vairavimas.
transportas
tarša
elektromobiliai
dviračiai
ekovairavimas
Green'as gyvenimas. Eko menas
Šiukšlės ir menas tarsi nesuderina, tačiau kuriant ekologiškai - tai neatsiejama. Iš šiukšlių galima pasigamtinti muzikos instrumentus, žaislus, papuošalus.
kultūra
rūšiavimas
vartojimas
Green'as gyvenimas. Atsakingas verslas
Atsakingas verslas skatina tarpusavio bendradarbiavimą, įmonės vis dažniau pradeda oreintuotis į ekologiją, draugišką gamtai gamybą. Filmuke taip pat aiškinamasi, kas yra tikrasis socialiai atsakingas verslas.
ekologija
verslas
gamyba
atsakingas verslas
Green'as gyvenimas. Atsakingas vartojimas
Šiuolaikinis žmogus yra skatinamas vartoti vis daugiau, tačiau tokia pirkimo manija labai žaloja gamtą, todėl turime išmokti vadyti patys save. Prekybos centrai dažniausiai remiasi psichologija, kad paskatintų pirkėją įsigyti kuo daugiau. Filmuke taip pat kalbama apie socialinę vartojimo atsakomybę.
vartojimas
psichologija
atsakomybė
aplinka
Globalusis švietimas – Darniam pasauliui sukurti
Metodinė priemonė darbui su jaunimu yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.
darnus vystymasis
globalizacija
sveikata
vartojimas
lygybė
Galime keisti(-s)
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).


Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
diskriminacija
integracija
Eko atmintinė
Informacinis leidinys, skirtas supažindinti vartotojus su ekologiškais produktais: kas jie yra, kuo jie pranašesnis, kaip juos atskirti. Kalbama apie maistą, tekstilę, kosmetiką, buitinę chemiją.
ekologija
atsakingas vartojimas
aplinkosauga
maistas
buitinė chemija
Tvari ateitis mūsų rankose
Skaitiniai apie ES politiką klimato kaitos, skurdo mažinimo, vartojimo atžvilgiu.
darnus vystymasis
aplinkosauga
klimato kaita
ištekliai
skurdas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Visi skirtingi - visi lygūs
Metodinis rinkinys „Visi skirtingi – visi lygūs“ skirtas visiems, dirbantiems tarpkultūrinio ir žmogaus teisių ugdymo srityje. Metodiniame leidinyje galima rasti idėjų, išteklių, metodų ir užsiėmimų darbui su jaunais ir suaugusiais žmonėmis. Rinkinyje siūloma veiksminga ugdymo metodika, pagrįsta kūrybiškumu ir įvairove. Pagrindinės temos: kultūrinės skirtys ( Šiaurė-Pietūs, Rytai-Vakarai), kalbama apie tolerancijos ugdymą, kovą su ksenofobija, rasizmu. Antroje knygos dalyje pateikiami patarimai, kaip organizuoti diskusijas šiomis temomis, praktinių žaidimų pavyzdžiai.
Tolerancija
diskriminacija
migracija
skirtumai
integracija
Tarpkultūrinis ugdymas Lietuvos mokykloje: į pagalbą mokytojui
Tarpkultūrinio ugdymo metodinė medžiaga mokytojams: teorinės prieigos ir praktinės užduotys įvairių disciplinų pamokoms.
daugiakultūriškumas
tarpkultūrinė komunikacija
Tarpkultūrinis mokymasis
Nagrinėjamos temos: teorija apie tarpkultūrinį mokymąsi ir jo svarbą. Leidinio pabaidoje pridėtos praktinės užduotys ir žaidimai.
tarpkultūrinis mokymas
Tarpkultūrinis mokymasis “T-kit Nr.4”
Šiame leidinyje sukaupta europinė jaunimo neformalaus ugdymo patirtis, kuria galės pasinaudoti ir mokytojai, dirbantys formalioje švietimo sistemoje, ir žmonės, dirbantys su jaunimu bet kokioje kitoje srityje. Ši mokymų medžiaga padės tiek formaliems, tiek neformaliems ugdytojams ieškoti atsakymų kaip dirbti su etnine įvairove, ugdys kritinį mąstymą ir išplės metodinį išmanymą.
Kultūra
tapatybė
vertybės
tolerancija
mažumos
stereotipai
ksenofobija
antisemitizmas
rasizmas
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Pozityvo metodika
Metodinis rinkinys susideda iš septynių temų, kurios susijusios su žmogaus teisių propagavimu, tolerancijos ugdymu. Nagrinėjamos temos: bendraamžių švietimas, žmogaus teisės, diskriminacija (dėl tautybės ir negalios), socialinė nelygybė, smurtas prieš moteris, lyčių vaidmenys ir stereotipai, jaunimo sveikata. Šiame metodiniame rinkinyje pateikta informacija ir užsiėmimai skatina ir ugdo kritinį mąstymą bei įgalina jaunimą pokyčiams ir veiksmams, užtikrinantiems žmogaus teisių įgyvendinimą.
diskriminacija
integracija
atskirtis
skurdas
migracija
žmogaus teisės
ŽIV/AIDS
depresija
sveikata
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
globalusis švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Įvairovei atvira mokykla: kodėl ir kaip siekti kultūrų dialogo
Leidinys skirtas tiems, kuriems rūpi tarpkultūrinis atvirumas, diskriminacijos prevencija, trečiųjų šalių piliečių integracijos klausimai. Nagrinėjamos temos: pirmuosiuose skyriuose aptariami globalizacijos ir migracijos procesai, jų nulemti iššūkiai šiuolaikinei visuomenei, kultūros sampratos kompleksiškumas, o paskutiniuose pateikiamos tarpkultūrinio pažinimo gairės ir konkretūs patarimai užsiėmimams.
migracija
tarpkultūrinis mokymas
integracija
Įvairovei atvira mokykla
Šis leidinys skirtas tiems, kam rūpi tarpkultūrinis atvirumas, diskriminacijos prevencija ir trečiųjų šalių piliečių integracijos klausimai. Pirmuose skyriuose aptariami globalizacijos ir migracijos procesai, jų nulemti iššūkiai šiuolaikinei visuomenei, kultūros sampratos kompleksiškumas, o paskutiniuosiuose pateikiamos tarpkultūrinio pažinimo gairės ir patarimai (konkrečių užsiėmimų aprašymai), kaip praktiškai jos galėtų būti įgyvendintos. Tekste panaudotas turtingas užsienio organizacijų įdirbis žmogaus teisių, diskriminacijos prevencijos, kultūrų dialogo srityje ir pristatytos projekte dalyvavusių Lietuvos mokyklų patirtys, įžvalgos, atradimai.
tarpkultūrinis mokymas
globalizacija
Imigrantų gyvenimo istorijos
Imigrantų gyvenimo istorijos įvairiose ES šalyse.
migracija
Europos Sąjunga
migracija
tolerancija
integracija
Diskriminuoti negalima integruoti
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos išleista knyga su užduotimi apie normas, stereotipus, išankstinius nusistatymus ir galimybes. Nagrinėjamos temos: diskriminacija dėl neįgalumo, amžiaus, homoseksualumo, rasės, tautybės.
diskriminacija
integracija
rasizmas
religija
tautybė
negalia
homoseksualumas
Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas
Metodinis leidinys gvildenantis su patyčiomis ir tolerancija susijusias temas. Pateikiama glausta teorija ir praktinės užduotis, skirtos ugdyti pagarbą žmogui, užtikrinti teisės aktų, nustatančių nediskriminavimo ir lygių galimybių principą, nuostatų įgyvendinimą, didinti teisinį sąmoningumą, tarpusavio supratimą ir toleranciją lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.
Tolerancija
patyčios
diskriminacija
integracija
Pasaulio dienovydžiai
sveikata
Baltarusija
Lietuvos parama
jaunimas
negalia
vystomasis bendradarbiavimas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Vystomasis švietimas
Trumpas informacinis leidinys apie Vystomąjį švietimą (pasaulyje, ES, Baltijos šalyse ir Lietuvoje).
globalusis švietimas
Vystomasis bendradarbiavimas: Pasaulio ir Lietuvos įsipareigojimas
Informacinis leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą. Nagrinėjamos temos: Tūkstantmečio vystymosi tikslai, ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
ŽIV/AIDS
nelygybė
demokratija
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Vystomasis bendradarbiavimas ir jaunimas
Trumpas leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą, Tūkstantmečio plėtros tikslus, pagalbą vystymuisi bei būdus, kaip prie šių problemų sprendimo prisidėti gali kiekvienas jaunas žmogus.
Vystomasis bendradarbiavimas
skurdas
darnus vystymasis
švietimas
Tolimi kraštai- artimi gyvenimai
Knygelė, skirta 8-12 metų amžiaus vaikams, kurios pagalba vaikai suprantamai ir paprastai supažindinami su Europos Sąjungos teikiama pagalba besivystančioms šalims.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
humanitarinė pagalba
globalusis švietimas
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
globalusis švietimas
lygybė
integracija
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Sąžiningos prekybos vadovas
Aptariama Sąžiningos prekybos idėja, principai, produktai, prekyba Baltijos šalyse.
Sąžininga prekyba
kava
kakava
cukrus
bananai
Pradedančiojo vadovas apie vystomąjį bendradarbiavimą
Leidinyje surinkta aktuali informacija apie paramą vystymuisi, Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) pakeisiančią darbotvarkę bei nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų ateities perspektyvas ir iššūkius.
Vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
Pasaulinis senėjimas ir vystomasis bendradarbiavimas
Leidinys apie pasaulinio senėjimo problemą.
senėjimas
Jungtinės Tautos
vystymasis
Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Šiuo mokytojams ir dėstytojams skirtu priemonių rinkiniu, kurį sukūrė Europos Komisijos tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DG DEVCO), siekiama padėti mokytojams bei dėstytojams, suteikianti mūsų būsimiems politikos formuotojams (15–24 metų jaunuoliams) žinių apie pagalbos vystymuisi rezultatus, kurių pasiekė Europos Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis kaip didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja, ir įdiegti geresnį supratimą apie globalius iššūkius, su kuriais jie vis dažniau susidurs. Šiame leidinyje pateikiama bendra informacija apie Europos metus vystymuisi, vystomąjį bendradarbiavimą, terminų žodynas. Šioje bibliotekoje atskirai galima rasti ir teminių pamokų planų pavyzdžius.
žmogaus teisės
Europos metai vystymuisi
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
švietimas
lyčių lygybė
sveikata
Europos Sąjunga
klimato kaita
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo dešimtmetis
Leidinyje glaustai ir aiškiai aptariama nuo 2003 m. Lietuvos teikta vystomojo bendradarbiavimo parama vystymuisi, prioritetinės šalys ir sritys.
Afganistanas
Baltarusija
Gruzija
Ukraina
Moldova
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Lietuva tarptautinėje misijoje Afganistane 2005-2013 m.
Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis aptariamas Lietuvos indėlis į tarptautinę misiją Afganistane, teikta vystomojo bendradarbiavimo pagalba.
Afganistanas
kariuomenė
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Jungtinių Tautų Darbotvarkės iki 2030 Darnaus vystymosi tikslų ikonos
Čia galite atsisiųsti Jungtinių Tautų Darbotvarkės iki 2030 Darnaus vystymosi tikslų (ang. UN Agenda 2030: Sustainable Development Goals) ikonas lietuvių kalba
Jungtinių Tautų Darbotvarkė iki 2030
Darnaus vystymosi tikslai
DVT
#DVTikslai
SDGs
Agenda 2030
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Galime keisti(-s)
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).


Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
diskriminacija
integracija
Tvari ateitis mūsų rankose
Skaitiniai apie ES politiką klimato kaitos, skurdo mažinimo, vartojimo atžvilgiu.
darnus vystymasis
aplinkosauga
klimato kaita
ištekliai
skurdas
Pranešimo video įrašas "Ginta Orintienė. Globaliojo švietimo temų integravimo į ugdymo programas galimybės"
Pristatomi globaliojo švietimo tikslai: ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų pažinimas. Moksleiviai turi pažinti kitas kultūras, ugdyti bendravimo gebėjimus, taip pat svarbu formuoti asmeninį kultūrinį tapatumą. Norint pasiekti tokius rezultatus, reikia integruoti globalųjį švietimą į atskiras disciplinas.
globalusis švietimas
integruojamos programos
Mokomasis filmas "Globaliojo švietimo temų integravimas į pamokas"
Kalbama apie tai, kaip integruoti globaliojo švietimo temas į pamokas, paaiškinamos trys sąvokos: darnus vystymasis, vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas
darnus vystymasis
vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
jaunimas
Panašu, jog neturime rezultatų atitinkančių paieškos kriterijus.
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!